Upadłość przedsiębiorcy 2020

Upadłość przedsiębiorstwa 2020, co warto wiedzieć? Pierwsza część zmian w prawie upadłościowym, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r., zrewolucjonizowała upadłość konsumencką. Więcej na ten temat pisaliśmy już w innych artykułach, np.: Upadłość konsumencka 2020 - co należy wiedzieć? Nie oznacza to jednak, że nowe przepisy istotnie wpłynęły tylko na procedurę przewidzianą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany są też bardzo wyraźne w kontekście upadłości osób będących przedsiębiorcami.

Nowelizacja wprowadziła zarówno nowe wymogi formalne, jak i schematy, według których prowadzone są postępowania.

Kiedy upadłość przedsiębiorstwa jest konieczna?

Podstawy ogłoszenia upadłości firmy nie zostały zmienione. Podstawowym kryterium jest niewypłacalność. Dodatkowo winna występować tzw. wielość wierzycieli i majątek odpowiedniej wartości, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściową spłatę wierzycieli.

Przez stan niewypłacalności należy rozumieć utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ocena utraty zdolności powinna opierać się na rzetelnej ocenie okoliczności, które towarzyszą powstaniu niewypłacalności. W kontekście potencjalnego postępowania upadłościowego powinna ona mieć charakter trwały. Oznacza to zatem, że dłużnik utracił zdolność do regulowania zobowiązań obecnych oraz tych w przyszłości.

Błędne jest definiowanie stanu niewypłacalności, tylko i wyłącznie, poprzez trzymiesięczne zaległości. Domniemanie, o którym mowa wynika z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego, powinno być stosowane jako narzędzie pomocnicze, gdy utrata zdolności nie jest jednoznaczna.

Prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Dowiedz się więcej na temat upadłości sp. z o.o.

W kontekście osób, które prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stosowana jest definicja niewypłacalności w postaci utraty płynności finansowej. Z kolei termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni od momentu wystąpienia ku temu podstawy (niewypłacalności).

58 380 26 56 | Szybki kontakt

Zadzwoń jeśli potrzebujesz konsultacji lub wyślij do nas zapytanie!

Wielość wierzycieli oznacza, że dłużnik powinien mieć co najmniej dwóch różnych wierzycieli, którzy mogą domagać się spełnienia świadczenia. W przypadku występowania tylko jednego wierzyciela (nawet, gdy posiada kilka wierzytelności do dłużnika) nie dojdzie do spełnienia tegoż warunku.

Trzecia przesłanka odnosi się bezpośrednio do wartości aktywów posiadanych przez dłużnika, które podlegają likwidacji w toku postępowania. Temu zagadnieniu poświęciliśmy inny artykuł: Jakie są koszty postępowania upadłościowego przedsiębiorcy?

Upadłość przedsiębiorstwa 2020 - zmiany

 

1

Cel postępowania

Istotnej zmianie uległ cel prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do upadłego, który jest osobą fizyczną. Do dnia 24 marca 2020 r. upadłość przedsiębiorstwa kojarzona była głównie z jego windykacyjnym charakterem. Celem postępowania było maksymalne zaspokojenie wierzycieli, a oddłużenie upadłego było kwestią wtórną. Niekiedy potrzebny był do tego osoby wniosek upadłego lub późniejsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po nowelizacji upadłość przedsiębiorstwa powinna być przeprowadzona tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

2

Nowe zasady oddłużenia upadłego

Zasady związane z oddłużeniem przedsiębiorcy wskazują, że będzie ono możliwe w trzech różnych trybach:

  • w ramach umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Takie rozwiązanie będzie możliwe, gdy upadły wykazuje trwałą niezdolność do spłaty;
  • poprzez warunkowe umorzenie zobowiązań. Występuje, gdy niezdolność do spłaty nie ma charakteru trwałego (np. trudności na rynku pracy w związku z pandemią, która wiążę się z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia);
  • na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli.

3

Plan spłaty wierzycieli

Do 23 marca 2020 r. plan spłaty wierzycieli był obligatoryjnym elementem postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. W przeciwieństwie do postępowań konsumenckich, gdzie sąd mógł, ale nie musiał takiego planu ustalać. Brak planu spłaty wierzycieli wiązał się z automatycznym oddłużeniem. Na skutek nowelizacji ustawy, upadły przedsiębiorca również może liczyć na umorzenie jego zobowiązań bez konieczności ustalania planu spłaty.

4

Utrata nieruchomości i środki na najem

W ramach upadłości konsumenckiej powszechną zasadą było przyznawanie upadłemu, który utracił nieruchomość faktycznie zamieszkiwaną, środków na najem innego lokalu mieszkalnego. Celem takiego rozwiązania jest ochrona upadłego i członków jego najbliższej rodziny przed bezdomnością. Do 23 marca 2020 r. powyższe nie znajdowało zastosowania w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy. Na szczęście dla wielu z nich, nowe przepisy chronią w takim samym zakresie jak konsumentów.

Dowiedz się więcej na temat upadłości firmy!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Masz zapytanie? Wyślij e-mail!