Jak zabezpieczyć majątek przed upadłością?

Postępowanie upadłościowe służy dobru ogółu wierzycieli. Oznacza to, że prowadzi się je w taki sposób, aby każdy z wierzycieli odzyskał całość lub część swoich należności. Co do zasady, ogłoszenie upadłości przez dłużnika wiąże wierzycieli pewnym, minimalnym zakresem czynności, np. zgłoszeniem swojej wierzytelności. Nie jest wymagane, aby podmiot chcący odzyskać środki od upadłego musiał składać pozew, wszczynać postępowanie egzekucyjne, czy wcześniej prowadzić działania windykacyjne.

Jak pokazuje praktyka, zanim dojdzie do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, część wierzycieli może już próbować aktywnie dochodzić wierzytelności z uwagi na wcześniejsze uzyskanie nakazu zapłaty i skierowanie odpowiedniego wniosku do komornika. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, procedura komornicza służy jedynie wierzycielowi, który owe postępowanie wszczął.

Od momentu złożenia wniosku o upadłość do czasu jego rozpoznania może minąć kilka tygodni (czasami nawet kilka miesięcy). W tym czasie wierzyciele mogą podjąć szereg czynności, które wpłyną na sytuację majątkową dłużnika. Co może zrobić dłużnik, aby powstrzymać wierzycieli i komornika przed rozpoznaniem wniosku o upadłość?

Postępowanie zabezpieczające w przypadku przedsiębiorców

Jak wielokrotnie powtarzaliśmy w artykułach publikowanych na blogu w kontekście upadłości przedsiębiorstw – firma potrzebuje majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściowe zaspokojenie wierzycieli, jeśli sąd ma ogłosić upadłość.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Zatem przedsiębiorca, który zamierza ogłosić upadłość powinien pamiętać o wnioskowaniu o zabezpieczenie majątku przed rozpoznaniem sprawy przez sąd. Poza samym dłużnikiem ustawa przewiduje też inne osoby, które mogą złożyć odpowiedni wniosek do sądu, np. wierzyciel. W kontekście postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych (dot. przedsiębiorstw) stosuje się trzy rodzaje sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika:

  • poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego ( w skrócie TNS) – po ustanowieniu takiego nadzorcy dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda TNS-a, która może zostać udzielona nawet w terminie 30 dni od dnia dokonania czynności;
  • poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego;
  • poprzez wprowadzenie tzw. zarządu przymusowego nad majątkiem – stosowane najczęściej na wniosek wierzycieli, którzy obawiają się, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na ich szkodę.

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której sąd oddali wniosek o upadłość z uwagi na brak majątku przedsiębiorcy, najrozsądniejszym wyjściem będzie zawarcie żądania zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcie rachunku bankowego w samym wniosku o ogłoszenie upadłości lub w trakcie trwania postępowania. Zawieszenie postępowania może skutkować tym, że dłużnik przystąpi do upadłości z wystarczającym majątkiem. Dodatkowo, możliwe jest składanie dyspozycji co do środków zgromadzonych na wcześniej zajętym rachunku bankowym. Do tego potrzebna będzie jednak zgoda TNS-a.

Zabezpieczenie majątku przed upadłością konsumencką

W przypadku osób fizycznych, które chcą starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania wniosku i uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Zgodnie bowiem z art. 491(2) prawa upadłościowego, w kontekście konsumentów nie stosuje się m.in. art. 38 (dot. ustanowienia TNS-a) i art. 40 (dot. ustanowienia zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika i zabezpieczeń wynikających z kodeksu postępowania cywilnego).

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Czemu dłużnikowi będącemu osobą fizyczną opłaca się skorzystanie z zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania i uchylenia zajęć rachunków bankowych?

Przypominamy, że w przypadku utraty nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej w trakcie upadłości osoby fizycznej, dłużnik może starać się o przyznanie środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Jeśli wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, a przed wydaniem postanowienia komornik spienięży nieruchomość, to później jako upadły nie ma możliwości ubiegania się o środki na zastępcze lokum.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!