Plan spłaty wierzycieli jest nieodzownym elementem upadłości konsumenckiej. Nowelizacja, która weszła do porządku prawnego w dniu 24 marca 2020 r. istotnie wpłynęła na zasady ustalania planu, jak i czas trwania. Czego upadły może się spodziewać po planie spłaty, gdy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości po 24 marca?

Projekt planu spłaty wierzycieli przygotowany przez syndyka

W związku z nowelą z 2019 r. istotnie zwiększyła się rola syndyka w toku postępowania upadłościowego. Szerzej o tych zmianach w artykule: Upadłość konsumencka 2020. Zgodnie z powyższym, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego syndyk składa projekt planu spłaty wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że wspomniana czynność syndyka ma miejsce jedynie w ramach tzw. uproszczonego trybu postępowania upadłościowego. Jeśli postępowanie prowadzone jest według zasad ogólnych (ponieważ sprawa jest bardziej skomplikowana z uwagi na skalę posiadanego majątku lub wierzycieli), to plan spłaty wierzycieli przygotowuje sąd. Bez wcześniejszego projektu syndyka masy upadłości.

Projekt przygotowywany przez syndyka powinien zawierać uzasadnienie lub informację, że:

  • wobec upadłego zachodzi przesłanka do odmowy ustalenia planu lub odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez planu spłaty lub warunkowego umorzenia;
  • upadły spełnia przesłanki do umorzenia zobowiązań bez planu spłaty;
  • w przypadku upadłego zachodzi przesłanka do warunkowego umorzenia zobowiązań bez planu spłaty.

Należy jednak pamiętać, że projekt przygotowany przez syndyka nie ma charakteru bezwzględnego. Po pierwsze, z treścią projektu może nie zgadzać się upadły lub wierzyciele. Po drugie, sąd nie jest związany stanowiskiem syndyka i równie dobrze może go nie brać pod rozwagę.

Potrzebujesz pomocy w upadłości?

Nie czekaj i zadzwoń: 58 380 26 56

Co zawiera plan spłaty wierzycieli ustalony przez sąd?

W związku z nowelizacją prawa upadłościowego plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej będzie zawierał większą liczbę istotnych informacji.

Lista wierzytelności

W treści planu spłaty wierzycieli zostaną zawarci wierzyciele, którzy zostaną objęci planem spłaty.

Plan podziału

Sąd, o planie podziału funduszy uzyskanych na skutek likwidacji majątku, informuje w treści planu spłaty. Pod warunkiem, że w toku postępowania doszło do zgromadzenia jakichkolwiek środków.

Ocena moralności płatniczej dłużnika

Plan spłaty wierzycieli będzie zawierał informację o tzw. moralności płatniczej dłużnika. Ocena będzie się sprowadzała do wskazania, czy niewypłacalność dłużnika powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa albo doszło do istotnego zwiększenia stopnia niewypłacalności umyślnie lub rażąco niedbale.

Zakres i czas trwania planu spłaty

Ostatecznie, upadły dowie się z planu spłaty wierzycieli przez jaki okres czasu i w jakiej wysokości będzie zobowiązany do spłat. Sąd wskazuje też jaka część zobowiązań upadłego zostanie ostatecznie wobec niego umorzona.

Co ma wpływ na długość trwania planu spłaty wierzycieli i jego wysokość?

Na długość trwania planu spłaty i wysokość spłat wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze, wynik testu moralności płatniczej upadłego. Po drugie, stopień zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację masy upadłości.

Umyślność i rażące niedbalstwo (moralność płatnicza)

Plan spłaty wierzycieli może trwać od 1 do 36 miesięcy, gdy niewypłacalność dłużnika nie wynika z niskiej moralności płatniczej.

Gdy dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub rażąco niedbale, to plan spłaty wierzycieli może wynosić od 36 do 84 miesięcy.

Sprawdź jak pomagamy!

Szybki kontakt: 58 380 26 56 lub kliknij w "usługi"!

Stopień zaspokojenia wierzycieli na skutek likwidacji majątku

Jeżeli upadły utracił majątek, który pozwolił na spłatę wierzycieli przynajmniej w 70%, to plan spłaty nie może być dłuższy niż rok. Jeśli skala zaspokojenia wynosiła co najmniej 50%, to plan spłaty wierzycieli może obowiązywać do dwóch lat.

Z kolei na wysokość płatności wynikających z planu ma wpływ wysokość dochodu lub możliwości zarobkowe upadłego, koszty utrzymania jego i osób pozostających na utrzymaniu i wysokość zobowiązań.

Jakie są skutki ustanowienia planu spłaty wierzycieli?

Wśród naszych klientów często występują osoby, których zobowiązania były poręczane przez rodzinę i inne osoby bliskie. Kierują zatem pytanie, czy ogłoszenie upadłości, a później ustanowienie planu spłaty wierzycieli ma jakikolwiek wpływ na poręczyciela lub współkredytobiorcę?

Co do zasady, ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec ww. osób. Mają oni prawo domagania się od poręczyciela lub współdłużnika spełnienia świadczenia w pozostałym zakresie.

Kiedy może dojść do uchylenia planu spłaty wierzycieli?

Do uchylenia planu może dojść w poniższych przypadkach:

  • upadły nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty;
  • upadły nie złożył terminowo sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;
  • gdy doszło do zatajenia przychodów upadłego lub nabytych składników majątku;
  • jeżeli upadły dokonał czynności prawnej dotyczącej jego majątku, która to mogłaby uniemożliwić lub pogorszyć zdolność do wykonania planu, a czynność ta nie została poparta zgodą sądu lub zatwierdzona;
  • upadły ukrywał majątek lub czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Kontakt z kancelarią: