Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Nierzadko zdarza się, że wobec dłużnika toczy się egzekucja komornicza. Jest ona wszczynana na podstawie tytułu egzekucyjnego (np. nakazu zapłaty) opatrzonego w klauzulę wykonalności. Postępowanie to ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika celem zaspokojenia wierzyciela. Organem egzekucyjnym je prowadzącym jest nie kto inny, jak właśnie komornik.

Prawdą jest, że styczność z powyższym organem, bywa dla dłużnika doświadczeniem nie lada stresującym, dlatego wymagane jest, aby zachowanie i działania podejmowane przez komornika były jak najmniej uciążliwe i przebiegały z zachowaniem przepisów prawa. Niestety zdarza się, że jego działania nie zawsze toczą się prawidłowo, a egzekucja jest prowadzona w sposób wadliwy. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której wskutek egzekucji, dłużnik i pozostająca na jego utrzymaniu rodzina pozostaną bez środków do codziennego życia.

Co dalej, gdy egzekucja nie przebiega prawidłowo? Skarga na komornika rozwiązaniem!

W takim przypadku, ustawodawca zagwarantował nam możliwość złożenia skargi na czynności komornika. Jest to środek zaskarżenia, charakterystyczny dla postępowania egzekucyjnego. Ma na celu zniwelowanie nieprawidłowości w prowadzonej egzekucji i służy nie tylko na czynności, które komornik podejmuje, ale także na zaniechania leżące po jego stronie.

Złożyć taką skargę może strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechania komornika naruszone bądź tylko zagrożone. Uprawnienie to przysługuje także prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz organizacjom pozarządowym, a także sądowi lub innemu organ, który żądał wszczęcia egzekucji.

Co ważne, w przepisach nie określono ile razy można z opisywanego środka skorzystać. Wniesienie skargi przysługuje, zatem każdorazowo, ilekroć uznamy, że działanie lub zaniechanie komornika jest wadliwe. Nadto, nie trzeba udowadniać, że jego działanie było celowe.

Pamiętać jednak należy, że powyższy środek nie przysługuje na zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Sprawdź jak uwolnić się od komornika poprzez upadłość konsumencką!

W jaki sposób wnieść skargę na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym?

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Następnie w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi to komornik sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, albo wskazuje przyczyny jej zaniechania. Kolejno przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. Jeśli chodzi o sąd, który ją rozpozna - jest to sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Na uwadze trzeba mieć przede wszystkim termin do wniesienia środka zaskarżenia. Wynosi on tydzień od dnia dokonania czynności gdy strona lub osoba, której prawo zostało naruszone bądź zagrożone, jeśli osoba wnosząca skargę była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych przypadkach termin liczymy od dnia zawiadomienia o dokonaniu, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skarga i jej forma oraz co powinna zawierać

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano. Należy w niej zawrzeć wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Co do formy, warto pamiętać, że może zostać wniesiona w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, a nadto istnieje możliwość wniesienia jej w formie elektronicznej.

Taka skarga może zostać złożona na urzędowym formularzu. To komornik ma obowiązek doręczyć go dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz co do zasady stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią.

Co dalej po wniesieniu skargi na komornika?

Sąd może w całości lub w części uwzględnić skargę, w takim zakresie, w jakim była uzasadniona i przykładowo uchylić wadliwą czynność komornika.

Może także zdecydować o oddaleniu skargi. Nastąpi to w przypadku, gdy w działaniach komornika nie dopatrzy się uchybień. Ostatecznie, Sąd może także odrzucić skargę, jeśli została złożona po terminie lub z innych przyczyn była niedopuszczalna.

Upadłość a postępowanie egzekucyjne

Nie masz większych szans na uregulowanie zadłużenia? Sprawdź w jaki sposób może Ci pomóc upadłość konsumencka!

Kamila Czyżewska

Autor artykułu

Kamila Czyżewska - prawnik prowadzący liczne sprawy z zakresu prawa upadłościowego, a także postępowania egzekucyjnego.

Kontakt z kancelarią: