Wniosek o upadłość firmy powinien być jednym z pierwszych dokumentów, które pojawiają się w głowie każdego przedsiębiorcy w problemach finansowych. Jego brak lub nieterminowe zgłoszenie do sądu może skutkować różnorakiego rodzaju odpowiedzialnością (majątkową, a nawet karną!) po stronie samego przedsiębiorcy, a także członków zarządu spółek. Więcej na temat przykrych konsekwencji braku wniosku o upadłość firmy w niniejszym artykule: Niezłożenie wniosku o upadłość firmy.

Moim zamysłem, w kontekście poniższego artykułu, jest wskazanie kilku cennych wskazówek, które mogą pozwolić osobom prowadzącym przedsiębiorstwa na samodzielne przygotowanie wniosku upadłościowego. Tym bardziej, że jego konstrukcja, a także wszelkie wymogi, są zdecydowanie bardziej złożone, aniżeli w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wymogi w kontekście ewentualnego wniosku upadłościowego przedsiębiorstwa możemy podzielić na fiskalne oraz formalne. Zacznijmy od tych mniej przyjemnych, czyli fiskalnych.

Wymogi fiskalne a wniosek o upadłość firmy

Wniosek o upadłość przedsiębiorstwa wiąże się z większymi kosztami, aniżeli ten składany przez konsumentów. Brak odpowiednich opłat administracyjnych będzie przez sąd upadłościowy traktowany jako przeszkoda do merytorycznego rozpoznania wniosku. Konsekwencją będzie jego zwrot.

Po pierwsze, przedsiębiorca składający wniosek o ogłoszenie upadłości musi uregulować opłatę stałą w wys. 1 000 zł tytułem jego złożenia. Po drugie, zgodnie z treścią art. 22a ustawy Prawo upadłościowe konieczne jest uregulowanie zaliczki na poczet postępowania upadłościowego. Jest to opłata zmienna i zależy ona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu opłata ta wynosi 5 882,99 zł.

Zasadniczo, składając wniosek o upadłość firmy należy dołączyć potwierdzenia przelewów do samego wniosku. W przeciwnym wypadku dłużnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia, jeśli nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik.

Więcej szczegółów na temat upadłości firmy!

Upadłość firmy a wymogi formalne wniosku

Konstrukcja wniosku, w zasadzie to jego treść, została przedstawiona w przepisach prawa upadłościowego. Docelowo, wniosek o upadłość firmy różni się od tego kto go składa. Przypominam bowiem, że uprawnionym jest sam dłużnik, ale o jego upadłość mogą aplikować też wierzyciele. Skupiając się jednak na tym, o czym powinien pamiętać dłużnik, należy wskazać, że wniosek  musi zawierać:

a) prawidłowe oznaczenie samego dłużnika poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy, a także: nr PESEL lub KRS, miejsce zamieszkania lub siedzibę;

b) gdy dłużnikiem są spółki prawa handlowego lub osoby prawne albo jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - dane reprezentantów, w tym także likwidatorów, jeśli są ustanowieni. Niezbędne są także ich numery PESEL lub KRS;

c) numer NIP dłużnika;

d) wskazanie miejsca, w którym występuje główny ośrodek podstawowej działalności (np. miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziba);

e) wskazanie okoliczności, które uprawdopodabniają wniosek. Zadaniem dłużnika jest bowiem wykazanie, że wobec firmy występują podstawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości. Będą to stan niewypłacalności, wielość wierzycieli, a także majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściowe zaspokojenie wierzycieli;

f) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

g) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawdź jak pomagamy w ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa!

Załączniki do wniosku o upadłość przedsiębiorstwa

Sam wniosek o upadłość firmy nie jest jedynym dokumentem koniecznym do skutecznego wszczęcia postępowania. Do wniosku dołącza się bowiem "stertę" załączników.

Wykaz majątku

Dłużnik zobligowany jest do złożenia wykazu majątku wraz z szacunkową wyceną poszczególnych składników. Należy pamiętać, że do majątku zalicza się m.in. nieruchomości, ruchomości, środki na rachunku bankowym lub w gotówce, akcje, czy udziały w spółkach. Ustawodawca nie wymaga od dłużnika, aby wycena poszczególnych składników majątkowych była wykonana przez rzeczoznawcę. Przyjmuje się, że wystarczające jest oszacowanie dokonane nawet przez samego dłużnika w oparciu o aktualne ceny rynkowe.

Bilans

W przypadku podmiotów, które prowadzą tzw. pełną księgowość, bilans nie jest problemem. W większości przypadków wystarczy rozmowa z osobą odpowiadającą za rozrachunki dłużnika i dokument zostanie przygotowany. Inaczej jest jednak, gdy pełna księgowość nie jest prowadzona. Przykładem może być jednoosobowa działalność gospodarcza, która rozlicza się w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR). Dokumentem zastępczym dla bilansu będzie zestawienie aktywów i pasywów.

Pamiętać jednak należy o tym, że dokument ten musi być sporządzony na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku o upadłość firmy.

Spis wierzycieli

Spis powinien zawierać nazwy wierzycieli, adresy, wysokość wierzytelności, terminy zapłaty, a także wskazanie czy dana wierzytelność jest zabezpieczona na majątku dłużnika. Jeśli jest, to powinno się również wskazać datę ustanowienia zabezpieczenia.

Oświadczenie o spłatach

Ustawodawca wymaga, aby dłużnik do wniosku o upadłość dołączył wykaz spłat wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Spis podmiotów zobowiązanych

Dłużnik może też mieć swoich dłużników, a ewentualne wierzytelności mogą stanowić wpływ do masy upadłości. Konieczne jest zatem przygotowanie spisu podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec samego dłużnika. W spisie wskazuje się ich nazwy, adresy, wysokość wierzytelności, daty powstania oraz terminy wymagalności.

Wykaz tytuły egzekucyjnych i wykonawczych

Kolejnym załącznikiem jest wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Będą to m.in. wyroki sądowe o zapłatę, a także tytuły wydawane choćby przez naczelników urzędów skarbowych stanowiące podstawę do wszczęcia egzekucji. W wykazie wskazuje się numer tytułu, datę wydania oraz organ wydający.

Informacja o postępowaniach

Dłużnik powinien wskazać sądowi upadłościowemu informację o ewentualnych postępowaniach zmierzających do ustanowienia hipoteki, hipoteki skarbowej, czy zastawu, zastawu rejestrowego oraz innych obciążeń na majątku dłużnika.

Miejsce zamieszkania reprezentantów

Adresy zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, powinny stanowić kolejny załącznik do wniosku o upadłość firmy.

Informacja o obrotach i zatrudnieniu

Art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo upadłościowe zobowiązuje do przedłożenia informacji czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości firmy dłużnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Chcesz uzyskać pomoc w upadłości firmy?

Zadzwoń do nas 58 380 26 56 lub skontaktuj się drogą e-mailową!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Masz pytania? Wyślij e-mail!

Sprawy z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego prowadzimy na terenie całego kraju. Mimo posiadania biur w Gdańsku, Gdyni i Warszawie możemy reprezentować Państwa również w innych częściach Polski. Dowiedz się więcej na temat "upadłość konsumencka Gdynia"!