Upadłość w ramach pre-packu

Pre-pack, przygotowana likwidacja.

Upadłość przedsiębiorcy

Wraz z nowelizacją przepisów prawa upadłościowego do polskiego porządku prawnego została wprowadzana przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack), której celem jest znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego.

Majątek objęty przygotowaną likwidacją nie jest oddzielnie spieniężany przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, ponieważ wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dołączą się wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży:

  • przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55(1) kodeksu cywilnego, lub
  • zorganizowanej lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa , lub
  • składników majątkowych, nienoszących znamion zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Warunkiem skorzystania z pre-packu jest posiadanie kupca.

Ochrona przed nadużyciami

Przed ewentualnymi nadużyciami, które mogłyby występować w przypadku umyślnego zadłużania przedsiębiorstwa w celu wyprzedania bez długów, zostały wprowadzone pewne mechanizmy ograniczające tego typu działanie:

  • biegły sądowy przygotowuje opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży;
  • krąg osób powiązanych nie ma możliwości zakupu przedmiotu sprzedaży po cenie niższej niż cena oszacowania;
  • nadzór sądu upadłościowego nad wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży;
  • wierzyciele mają możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży;
  • syndyk ma uprawnienia do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Kiedy można złożyć wniosek o przygotowaną likwidację?

Co do zasady, wniosek o przygotowaną likwidację składa się wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on złożony w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości (tzn. przed finalnym rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości).

Z kolei wnioskodawcą może być zarówno dłużnik, jak i sam wierzyciel.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w przygotowanej likwidacji powinien zawierać:

  • cenę sprzedaży. Kwota powinna być wyższa niż ta, która może zostać uzyskana w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, a pomniejszona o koszty postępowania. Cena może być jednak zbliżona do tej kwoty, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny.
  • nabywcę. Nabywca powinien być wyraźnie wskazany. Może nim być jeden z wierzycieli, inwestor, a także osoba powiązana z osobą upadłym

Dodatkowo, do wniosku dołącza się opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Wydanie przedsiębiorstwa może nastąpić z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika (konieczne jest zatem dołączenie do wniosku dowodu wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu). Wydanie może nastąpić też w innym terminie.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!