Restrukturyzacja spółki z o.o.

Zdolność restrukturyzacyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Restrukturyzacja spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zdolność do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne:

Przepisy ustawy stosuje się m.in. do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Przedsiębiorcą w rozumieniu tego kodeksu jest osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z o.o.) i inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego spółki z o.o.

Niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wobec spółki z o.o. może być otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli jest ona niewypłacalna lub jest zagrożona niewypłacalnością.

Definicja niewypłacalności spółki z o.o. wynika z ustawy prawo upadłościowe i została przez nas wyjaśniona w artykule niewypłacalność przedsiębiorcy.

Z kolei, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zagrożona niewypłacalnością, gdy jej sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna. Przyczyną powstania niewypłacalności w przyszłości w tymże wypadku może być m.in.: wzrost cen podwykonawców, nadmierne zatrudnienie w spółce, utrata zezwolenia na prowadzenie konkretnej działalności, czy utrata głównego kontrahenta.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Cel restrukturyzacji spółki z o.o.

Dlaczego warto wszczynać postępowanie restrukturyzacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Głównym założeniem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Uniknięcie ogłoszenia upadłości jest możliwe na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenia działań sanacyjnych, jeżeli prowadzone jest postępowanie sanacyjne.

W związku z jedną z głównych zasad postępowań restrukturyzacyjnych, tj. zasadą ochrony słusznych praw dłużnika (restrukturyzacja jest z myślą o dłużniku), otwarcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przekłada się na określone korzyści po stronie restrukturyzowanej spółki z o.o.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

I ich następstwa w kontekście spółki z o.o.

Następstwa otwarcia restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można rozpatrywać m.in. przez pryzmat postępowań zabezpieczających majątek dłużnika, funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, ochrony interesów dłużnika i ewentualnych ograniczeń w zarządzaniu majątkiem spółki z o.o.

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu – restrukturyzacja spółki z o.o. (pozasądowa)

Postępowanie najmniej skomplikowane, w którym sąd jedynie zatwierdza układ z wierzycielami. Istotną rolę w ramach tej procedury odgrywa doradca restrukturyzacyjny, który początkowo jest nadzorcą układu, a następnie nadzorcą wykonania układu. Wszczyna się je wobec spółki z o.o., która jest w początkowej fazie kryzysu.

W ramach tego postępowania nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu majątku spółki z o.o. Ochrona dłużnika, która polega m.in. na zawieszeniu postępowań egzekucyjnych, które dotyczą wierzytelności objętych z mocy prawa układem, możliwości uchylenia zajęć w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających, braku możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych w związku z wierzytelnościami objętymi układem z mocy prawa, następują z chwilą wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

  • Przyspieszone postępowanie układowe – restrukturyzacja spółki z o.o. (sądowa)

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Rozwiązanie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością we wstępnej fazie kryzysu finansowego, gdy zaczynają się pierwsze postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, które dotyczą wierzytelności objętych z mocy prawa układem, możliwości uchylenia zajęć w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających, braku możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych w związku z wierzytelnościami objętymi układem z mocy prawa. Występuje też konieczność uzyskania zgody nadzorcy sądowego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

  • Postępowania układowe – restrukturyzacja spółki z o.o. (sądowa)

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Dla spółek z o.o., wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, które dotyczą wierzytelności objętych z mocy prawa układem, możliwości uchylenia zajęć w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających, braku możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych w związku z wierzytelnościami objętymi układem z mocy prawa. Występuje też konieczność uzyskania zgody nadzorcy sądowego na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

  • Postępowanie sanacyjne – restrukturyzacja spółki z o.o. (sądowa)

Najbardziej złożone postępowanie restrukturyzacyjne. Przez działania sanacyjne rozumie się czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Z reguły korzystają z niego spółki z o.o. będące w poważnym kryzysie finansowym.

Wraz z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, które dotyczą wierzytelności objętych z mocy prawa układem, możliwości uchylenia zajęć w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających, braku możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych w związku z wierzytelnościami objętymi układem z mocy prawa, a także zawieszenia postępowań dotyczących wierzytelności nieobjętych układem, czy niedopuszczalność wszczęcia postępowań co do wierzytelności nieobjętych układem. Dochodzi też do pozbawienia reprezentantów spółki z o.o. zarządu nad majątkiem.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!