Wszczęcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wywołuje określone skutki, choćby o charakterze proceduralnym, czy materialnoprawnym. Nie inaczej wygląda sytuacja w kontekście postępowania o zatwierdzenie układu, czyli najmniej sformalizowanej procedury regulowanej przez Prawo restrukturyzacyjne.

W poniższym artykule zostaną wskazane skutki postępowania o zatwierdzenie układu m.in. dla osoby dłużnika, jego majątku, zobowiązań i innych.

Skutki postępowania o zatwierdzenie układu a osoba dłużnika

Obowiązkiem dłużnika, w toku postępowania, jest udzielanie wyjaśnień i udostępnianie stosownej dokumentacji nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnemu, z którym dłużnik zawarł wcześniej umowę).

Wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu nie ogranicza dłużnika do udzielana pełnomocnictw i prokury. Nie wywiera również żadnych skutków dla już udzielonych pełnomocnictw, a także prokury.

Postępowanie a majątek dłużnika

W ramach postępowania o zatwierdzenie układu nie powstaje nic na wzór masy układowej, czy upadłościowej. Większość postępowania toczy się poza sądem, a pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego. Zawarty wcześniej układ sąd jedynie zatwierdza.

Postępowanie o zatwierdzenie układu nie powoduje ograniczenia w zarządzie dłużnika nad swoim majątkiem. Nadzorca układu może jedynie kontrolować poczynania samego dłużnika w kontekście majątku, np. poprzez weryfikację tego, czy jest on odpowiednio zabezpieczony.

Co dalej z zobowiązaniami dłużnika?

W toku postępowania o zatwierdzenie układu jedną z pierwszych czynności dłużnika winno być ustalenie dnia układowego. Jest to istotne z uwagi na to, że zobowiązania powstałe po dniu układowym nie są objęte układem.

Jednym z dostępnym rozwiązań jest zawarcie tzw. układu częściowego, który skutkuje restrukturyzacją jedynie kluczowych z punktu widzenia prowadzonej działalności zobowiązań.

W kontekście wierzytelności, które nie zostały objęte układem, to winny one być regulowane przez dłużnika na wcześniej ustalonych zasadach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Spadki a postępowanie o zatwierdzenie układu

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne reguluje kwestię nabycia spadku przez dłużnika jedynie w kontekście postępowania sanacyjnego. Należy zatem przyjąć, że prowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu przez dłużnika nie wpływa w żaden sposób na postępowania spadkowe, w których byłby spadkobiercą.

Postępowanie o zatwierdzenie układu a majątkowe stosunki małżeńskie

Prowadzenie tego rodzaju postępowania nie wpływa na stosunki majątkowe małżonków. W przypadku pozostałych postępowań majątek wspólny małżonków wchodzi od masy układowej lub sanacyjnej. W przypadku postępowania upadłościowego zostaje on włączony do masy upadłościowej.

Jak zostało wskazane wcześniej – w postępowaniu o zatwierdzenie układu majątek dłużnika nie tworzy niczego na wzór masy majątkowej.

Co więcej, między małżonkami nie dochodzi do powstania ustroju rozdzielności majątkowej w momencie wszczęcia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!