Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego został utworzony na skutek wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości potwierdzającą jej kompetencje i wiedzę z zakresu m.in. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia cechuje się znajomością regulacji nie tylko z zakresu postępowań insolwencyjnych (upadłość i restrukturyzacja), ale też m.in. prawa gospodarczego, prawa podatkowego, ekonomii, finansów, czy zarządzania. Nic więc dziwnego, że o licencję doradcy restrukturyzacyjnego starają się m.in. prawnicy, ekonomiści, czy menadżerowie wyższego szczebla. Według danych umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, egzamin z wynikiem pozytywnym zdało nieco ponad 1300 osób w całej Polsce.

Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany

Koncepcja wprowadzenia nowego zawodu regulowanego, jakim jest doradca restrukturyzacyjny, służyła skomercjalizowaniu zawodu syndyka. Przed 2016 rokiem, syndyk pełnił swoją funkcję w postępowaniu upadłościowym na skutek powołania przez sąd. Wraz z nowelizacją przepisów dotychczasowi syndycy uzyskali licencje doradców restrukturyzacyjnych przez co mogą oferować swoje usługi w ramach prowadzonych działalności gospodarczych (w różnej formie prawnej – począwszy od jednooosobowych działalności gospodarczych po spółki kapitałowe). Wejście na rynek byłych syndyków, a obecnych doradców, nie wyklucza pełnienia funkcji syndyka w przypadku stosownego powołania przez sąd.

Doradca restrukturyzacyjny jest uprawniony do:

 • udzielania porad i sporządzania opinii prawnych na gruncie prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego;
 • reprezentowania dłużnika lub wierzyciela przed sądem w sprawach upadłościowych – upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, a także w sprawach restrukturyzacyjnych – restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
 • doradztwa m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, w zakresie ewentualnego postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głównym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest zapobieżenie ogłoszeniu upadłości przez podmiot zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny, bądź odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości, jeśli jest to konieczne.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego – kto i jak ją może uzyskać?

Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Kandydat musi się wykazać odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym. Od osób ubiegających się o stosowną licencję wymaga się:

 • obywatelstwa państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu);
 • znajomości języka polskiego na poziomie wystarczającym do pełnienia określonych funkcjo w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (lub równorzędnego w innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej);
 • uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowanej opinii (brak karalności);
 • braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że Ministerstwo przeprowadza trzy egzaminy w ciągu roku. Test ma charakter pisemny, a pytania odnoszą się do zagadnień związanych z prawem (głównie upadłościowym i restrukturyzacyjnym), ekonomią i rachunkowością oraz zarządzaniem. Test składa się ze 100 pytań, a zdający powinien uzyskać co najmniej 75 poprawnych odpowiedzi.

Doradca restrukturyzacyjny w upadłości i restrukturyzacji

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni m.in. funkcje:

 • nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym;
 • zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym, jeżeli dłużnikowi odebrano zarząd własny nad majątkiem;
 • zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;
 • syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Doradca restrukturyzacyjny a postępowanie egzekucyjne

Poza ww. funkcjami w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, doradca może wykonywać dodatkowo funkcję zarządcy w ramach postępowania egzekucyjnego przez zarząd przymusowy oraz przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Należy też nadmienić, że w związku z pełnieniem funkcji w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także egzekucyjnego, doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest do wykupienia przymusowej polisy ubezpieczeniowej.

Zmiany w zawodzie doradcy

W 2019 r. doszło do zmiany w przepisach regulujących wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nadzór Ministra Sprawiedliwości nad doradcami i wprowadzenie odrębnej kategorii - kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Co zrobić, aby uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego? Przede wszystkim należy wykazać odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Służy temu wskazanie odpowiedniej ilości przeprowadzonych postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Pod uwagę brana jest też okoliczność zarządzania majątkiem co najmniej średniego przedsiębiorstwa w charakterze, np. członka zarządu.

Doradca restrukturyzacyjny w Kancelarii prawnej KL Law Polska

W Kancelarii prawnej KL Law Polska licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiada Prezes Zarządu spółki – Filip Kozik. Doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu przedsiębiorstwem zdobywa od początku istnienia spółki. Z wykształcenia jest prawnikiem, lecz zamiłowanie do ekonomii spowodowało, że skutecznie doradza i prowadzi sprawy klientów Kancelarii prawnej KL Law Polska pod kątem restrukturyzacji oraz upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik posiada doświadczenie w reprezentowaniu dłużników przed sądami. Pełni również różne funkcje w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, np. syndyka, czy nadzorcy układu.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!