Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań z zakresu restrukturyzacji zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Zaś skutki, które wywołuje wszczęcie tego postępowania, powstają już w momencie wydania przez sąd stosownego postanowienia. Należy mieć bowiem na uwadze, że postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, a uchylenie zarządu własnego dłużnika

Sąd może uchylić z urzędu zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, jeśli:

  • dłużnik chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość pokrzywdzenia w przyszłości;
  • sposób sprawowania zarządu w sposób oczywisty wskazuje, że układ może zostać niewykonany lub został ustanowiony kurator w trybie art. 68 ustawy prawo restrukturyzacyjne;
  • dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a dostęp do dokumentów dłużnika

Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnik jest zobowiązany do udzielania sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępniania dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa będącego w restrukturyzacji i jego majątku, a także powinien umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem, w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

Przyspieszone postępowanie układowe, a mienie przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

Kolejnym ze skutków otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jest przeistoczenie się mienia służącego do prowadzenia przedsiębiorstwa i mienia dłużnika w tzw. masę układową. W ramach przyspieszonego postępowania układowego nie spienięża się majątku dłużnika.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Zakaz obciążania majątku dłużnika

Obciążanie majątku dłużnika po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem tego postępowania jest niedopuszczalne. Wyjątkiem od tejże reguły jest zasada wynikająca z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne.

Zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

Jeżeli umowa, której stroną jest dłużnik, zawiera zapisy zastrzegające na wypadek otwarcia przyspieszonego postępowania układowego zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego między stronami, to pozostają one nieważne.

Umowa najmu lub dzierżawy, a przyspieszone postępowanie układowe

Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Wszczynanie innych postępowań przez wierzycieli

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie oznacza, że wierzyciele nie mogą egzekwować wierzytelności wynikających ze spisu wierzytelności w ramach postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i przed sądami polubownymi.

Wierzytelności układowe, a przyspieszone postępowanie układowe

Z chwilą otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych (komorniczych) co do wierzytelności układowych. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do tejże wierzytelności jest niedopuszczalne również po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!