Rok 2018 niewątpliwie był trudny dla firm działających w branży transportowej. Prowadzone dane statystyczne wskazują, że upadłość firm transportowych wzrosła o 43% względem roku poprzedniego. Tendencja na rynku przewozu towarów ma się utrzymać również w 2019 roku.

Co jest najczęstszą przyczyną niewypłacalności tego typu firm? Po pierwsze, przedsiębiorcy “skarżą” się na rosnące ceny paliwa. Po drugie, poważnym problemem są braki kadrowe i nierzetelni kierowcy. Po trzecie, regulacja rynku europejskiego powoduje utratę konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa względem firm niemieckich, czy francuskich. Po czwarte, problematyczne też są powstające zatory płatnicze z uwagi na długie terminy zapłaty faktur.

Co powinien rozważyć przedsiębiorca stający w obliczu zagrożenia niewypłacalnością lub samej niewypłacalności?

Restrukturyzacja firmy transportowej

Przedsiębiorca prowadzący firmę transportową może uniknąć ogłoszenia upadłości na skutek przeprowadzenia restrukturyzacji. Może to nastąpić na skutek zawarcia układu z wierzycielami polegającego m.in. na:

  • redukcji zadłużenia;
  • umorzenia odsetek;
  • prolongacie spłaty zobowiązań;
  • udzieleniu karencji i innych.

Co do zasady, restrukturyzacja firmy transportowej powinna się sprowadzać do ustalenia przyczyn problemów ekonomicznych przedsiębiorstwa i ich eliminacji. Z kolei zmiany w przedsiębiorstwie mogą występować zarówno w sferze kapitałowej, zarządczej, czy po stronie aktywów. Istotnym czynnikiem wpływającym na powodzenie procedury restrukturyzacyjnej jest wola współpracy ze strony wierzycieli. Ich głos ma decydujące znaczenie w kontekście opowiedzenia się za zawarciem układu lub przeciwko.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Kiedy firma transportowa może skorzystać z restrukturyzacji?

Jednym z podstawowych warunków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest powstanie stanu niewypłacalności. Możliwa jest też “naprawa” przedsiębiorstwa, gdy występuje jedynie zagrożenie utraty zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Istotna jest też zdolność restrukturyzowanego podmiotu do regulowania zobowiązań po otwarciu postępowania. Ponadto, wszczęcie procedury nie może się wiązać z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Przedsiębiorca prowadzący firmę transportową ma możliwość skorzystania z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Kiedy upadłość firmy transportowej jest jedynym rozwiązaniem?

Złożenie wniosku o upadłość firmy transportowej zdaje się być ostatecznością. W przypadku niepowodzenia restrukturyzacji lub braku woli ze strony przedsiębiorcy o wszczynaniu takiego postępowania, złożenie wniosku o upadłość zdaje się być rozsądnym posunięciem. Co więcej, jest to wymagane wprost przez ustawę, bowiem niewypłacalne przedsiębiorstwo powinno wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

Wywiązanie się z powyższego obowiązku, nawet w przypadku późniejszego oddalenia wniosku o upadłość przez sąd, ułatwia starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość ta może się okazać niezbędna do całkowitego oddłużenia byłego wówczas przedsiębiorcy. Ponadto, może doprowadzić do uniknięcia innego rodzaju odpowiedzialności, która występuje w sytuacji niezłożenia wniosku o upadłość.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Warunki ogłoszenia upadłości firmy transportowej

Firma transportowa, a także i każda inna, powinna spełnić następujące kryteria umożliwiające skuteczne przeprocesowanie wniosku o upadłość:

  • powinna być niewypłacalna;
  • powinna posiadać co najmniej 2 wierzycieli;
  • powinna posiadać majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściową spłatę wierzycieli.

O ile dwa pierwsze punkty nie budzą najmniejszych wątpliwości i występują w zasadzie u każdego klienta, który zwraca się po naszą pomoc, o tyle problematyczna bywa kwestia związana z majątkiem. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorców.

W sytuacji, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiada stosownego majątku, złożenie wniosku o upadłość sprowadzi się do jego oddalenia z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej. Kolejnym krokiem będzie wyrejestrowanie działalności, nabycie zdolności do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i złożenie wniosku o tego typu upadłość.

Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku o upadłość firmy transportowej w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności może być podstawą oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Jak wygląda sytuacja członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, która nie posiada majątku? Złożenie wniosku o upadłość w terminie może uwalniać od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 KSH (odpowiedzialność majątkiem osobistym członków zarządu za zobowiązania firmy). Tym samym, dochodzi do sytuacji, w której jedynym podmiotem zobowiązanym wobec wierzycieli będzie spółka.

Co z licencją transportową?

Wraz z nowelizacją przepisów dotyczący prawa upadłościowego, a także restrukturyzacyjnego, wprowadzono zasadę, iż syndyk może prowadzić upadłą firmę korzystając z jej licencji, czy zezwolenia. W przypadku sprzedaży firmy transportowej przez syndyka w upadłości organ winien przenieść zezwolenie, czy licencje na nabywcę.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!