Co się dzieje z długami po zakończeniu upadłości konsumenckiej? W przypadku skutecznie przeprowadzonego postępowania upadłościowego, tzn. zakończonego oddłużeniem, długi po upadłości konsumenckiej podlegają umorzeniu. Zanim jednak sąd umorzy długi po upadłości warto mieć świadomość tego, w jaki sposób do tego może dojść. Poniżej wskazuję trzy możliwe warianty.

Długi po upadłości a automatyczne oddłużenie

Automatyczne oddłużenie w upadłości konsumenckiej jest jedną z forma zakończenia postępowania upadłościowego. Z punktu widzenia upadłego jest najkorzystniejszym wariantem uwolnienia się od długów. Warto jednak pamiętać, że nie jest ono takie łatwe do uzyskania.

Sąd automatycznie umarza zobowiązania upadłego w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest ta, w której upadły wykazuje trwałą przeszkodę do pracy zarobkowej, a co za tym idzie również do wykonywania planu spłaty wierzycieli. Druga sytuacja polega na tym, że żaden z wierzycieli nie zgłasza swojej wierzytelności do syndyka masy upadłości i nie występują żadne wierzytelności umieszczane na liście z urzędu.

Warunkowe oddłużenie w kontekście długów i upadłości

Do warunkowego oddłużenia upadłego może dojść w momencie ustalenia, że względem niego występuje czasowa przeszkoda do pracy zarobkowej, a także wykonywania planu spłaty wierzycieli. Czasowa, czyli taka która może ustać w okresie najwyżej 5 lat od momentu zakończenia postępowania upadłościowego.

Jeżeli w ww. okresie upadły odzyska zdolności zarobkowe i zostanie złożony wniosek o ustanowienie planu spłaty, to będzie on obowiązywał przez okres do 3 lat. Po jego wykonaniu dojdzie do umorzenia zobowiązań. Jeśli niezdolność do pracy nieustanie w okresie 5 lat, to po upływie tego terminu dochodzi do oddłużenia.

Sprawdź więcej w artykule: Warunkowe umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej!

Pokuta, czyli plan spłaty wierzycieli

Ostatnią z możliwości jest oddłużenie upadłego po wcześniejszym wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Jako, że to zagadnienie zostało już przeze mnie wielokrotnie opisane i przedstawione, np w artykule: Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej, to pozwolę sobie ominąć szersze dywagacje na ten temat.

Wspomnę jedynie, że plan spłaty wierzycieli oznacza konieczność oddania stosunkowo niewielkiej części zadłużenia w ratach. Jego wykonanie oznacza późniejsze umorzenie zobowiązań.

Jakie długi są umarzane po upadłości konsumenckiej?

Umorzeniu podlega każde zobowiązanie pieniężne, które powstało przed dniem ogłoszenia upadłości. Warto również wskazać, że nie ma znaczenia to czy długi pochodzą z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, czy mają charakter jedynie prywatny. W wyniku upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają m.in.:

  • kredyty bankowe i pozabankowe;
  • podatki i składki na ZUS;
  • nieopłacone faktury;
  • zaległości czynszowe i te wynikające z najmu;
  • pożyczki o charakterze prywatnym.

Ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia co do zobowiązań umarzalnych. Wśród nich wymienia się:

  • alimenty;
  • odszkodowanie na osobie;
  • kara grzywny i inna pieniężna zasądzona przez sąd karny;
  • zobowiązanie celowo pominięte przez dłużnika.

Co oznacza umorzenie długów po upadłości konsumenckiej?

Umorzenie zobowiązań po upadłości dotyczy tych, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a także nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Warto również wskazać, że jest to nadrzędny cel postępowania prowadzonego wobec osoby fizycznej. W praktyce oznacza zatem, że po upadłości konsumenckiej upadły może rozpocząć funkcjonowanie w obrocie gospodarczym bez żadnych obciążeń finansowych.

Potrzebujesz pomocy w uwolnieniu się od długów?

Skontaktuj się z nami, a wskażemy rozwiązanie: 58 380 26 56!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wiadomość e-mail