Zajęcie majątku przez syndyka w upadłości konsumenckiej jest jednym z pierwszych zadań tuż po wydaniu postanowienia o upadłości przez sąd. Warto bowiem pamiętać, że wszelakie aktywa dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości stają się masą upadłości. Ta z kolei będzie służyła syndykowi do likwidacji i ostatecznie - zaspokojenia kosztów postępowania oraz spłaty wierzycieli. Warto zatem wiedzieć co może zająć syndyk w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej!

Co może zająć syndyk? Po pierwsze, nieruchomości!

Jednym z cenniejszych składników masy upadłości są niewątpliwie nieruchomości. Syndyk, po rozpoczęciu pełnienia swojej funkcji, składa wniosek o dokonanie wzmianki o ogłoszeniu upadłości w treści księgi wieczystej danej nieruchomości, a następnie powinien zlecić jej oszacowanie. Kolejnym krokiem będzie przekazanie operatu szacunkowego sędziemu-komisarzowi, a w późniejszym okresie powinno dojść do spieniężenia. Zbycie nieruchomości z reguły następuje w drodze przetargu, a w sporadycznych sytuacjach w ramach sprzedaży z wolnej ręki. Należy również pamiętać, że podobny schemat postępowania występuje w przypadku posiadania przez upadłego udziałów w nieruchomości.

Warto wiedzieć co może upadły, gdy syndyk sprzeda jego nieruchomość: Upadłość osoby fizycznej, a nieruchomość

Cenne ruchomości, a zajęcie majątku przez syndyka

Do masy upadłości zalicza się również cenne ruchomości. Słowo "cenne" nie jest jednoznaczne i może prowadzić do zagmatwanych sytuacji, w których nie wiadomo czy dany składnik majątkowy może podlegać zajęciu, czy wręcz odwrotnie. W takich sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku do sędziego-komisarza celem rozwiania takowych wątpliwości. Niemniej, przyjmuje się, że do masy upadłości włącza się takie ruchomości, których wartość przekracza 1 000 zł. Będą to m.in. pojazdy mechaniczne, maszyny i sprzęty, które kiedyś służyły prowadzeniu działalności gospodarczej. Mogą to również być antyki, czy obrazy.

Sporadycznie do masy upadłości włącza się również sprzęt RTV. Mając na uwadze jednak to, że elektronika w postaci np. laptopa może być już mocno zużyta, a z drugiej strony dla upadłego może mieć istotne znaczenie (poszukiwanie pracy, czy cele edukacyjne dzieci). Wtedy też istnieje możliwość pominięcia takowego sprzętu przez syndyka masy upadłości i nie ujmowania jej w spisie inwentarza.

Istnieje również katalog ruchomości, które nie mogą zostać zajęte zarówno przez syndyka, jak i wcześniej przez komornika sądowego. O tym będzie jednak w kolejnym artykule i wideo na YouTube.

Przedmiot spadku a masa upadłości

W zakresie ewentualnych spadków w kontekście postępowania upadłościowego, to sytuacja jest jasna i klarowna. Z chwilą powołonia upadłego do spadku przyjmuje się, że wchodzi on do masy upadłości. Spadek uważa się bowiem za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Z kolei przedmiotem spadku mogą być różne aktywa. M.in. nieruchomości, ruchomości czy inne prawa majątkowe.

Dowiedz się więcej: Plusy i minusy upadłości konsumenckiej

Dłużnicy upadłego i inne prawa majątkowe

Nierzadko bywa tak, że upadłość konsumencką ogłasza osoba prowadząca niegdyś działalność gospodarczą. W takich sytuacjach często mamy do czynienia z brakiem zapłaty ze strony kontrahentów co w konsekwencji prowadzi do niewypłacalności dłużnika, a dalej - ogłoszenia upadłości.

W takich sytuacjach istotne jest to, aby w treści wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz później w informacji skierowanej do syndyka wskazać, że dłużnik posiada swoich dłużników... Trochę masło maślane, ale z punktu widzenia postępowania upadłościowego ma to istotne znaczenie.

Jeżeli upadłemu przysługują jakieś wierzytelności względem jego dłużników, to syndyk uwzględnia je w spisie inwentarza. Oznacza to zatem, że stanowią jeden ze składników masy upadłości. Syndyk ma w takiej sytuacji dwa wyjścia. Wierzytelności może spróbować wyegzekwować. Jeśli kończy się to niepowodzeniem lub jest nieopłacalne, to może je również sprzedać.

Warto pamiętać, że wierzytelnością upadłego jest też m.in. wynagrodzenie za pracę, czy prawa autorskie.

Akcje i udziały w spółkach też podlegają zajęciu

Upadłość konsumencka bardzo często jest też rozwiązaniem dla członków zarządu spółek kapitałowych. Szczególnie wtedy, gdy zostają oni obarczeni długami prowadzonej przez siebie firmy i muszą ponosić odpowiedzialność za długi majątkiem prywatnym. Jeśli docelowo posiadają oni również akcje lub udziały w spółkach kapitałowych, to w konsekwencji będą one podlegały zajęciu przez syndyka.

Szukasz drogi do wyjścia z długów?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Prowadzimy sprawy klientów na terenie całego kraju: 58 380 26 56

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyslij zapytanie!

Nasze biura:

Upadłość konsumencka Gdynia

Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia

Upadłość konsumencka Gdańsk

Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Upadłość konsumencka Warszawa

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa