Zajęcie części dochodu przez syndyka masy upadłości jest nieodzownym elementem każdego postępowania upadłościowego. Pod warunkiem, że upadły posiada formalne dochody i są one wyższe niż kwota wolna od potrąceń, czyli wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Co więcej, to właśnie na skutek zajęcia dochodu przez syndyka do masy upadłości trafiają jakiekolwiek środki. W większości przypadków, upadli nie posiadają bowiem innych, wartościowych aktywów.

O tym w jakiej wysokości syndyk może dokonać potrącenia z wynagrodzenia upadłego nagrywałem video, które publikowane było na YouTube - link do nagrania. Zatem w poniższym artykule skupiam się głównie na tym, co może zrobić upadły, jeżeli zajęcie dochodu przez syndyka powoduje brak możności do codziennej egzystencji.

Zajęcie dochodu przez syndyka a masa upadłości

Celem zwięzłego przypomnienia wskazuję, że masa upadłości to ogół aktywów dłużnika, która powstaje z chwilą wydania postanowienia o upadłości przez sąd. Zadaniem syndyka jest jej upłynnienie po to, aby zgromadzić odpowiednie środki pieniężne i w ten sposób a) pokryć koszty postępowania upadłościowego i b) chociaż częściowo zaspokoić wierzycieli.

Do masy upadłości zaliczamy m.in. nieruchomości, cenne ruchomości, a także akcje lub udziały w spółkach oraz przysługujące upadłemu wierzytelności (m.in. wynagrodzenie za pracę). Syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości powinien zawiadomić pracodawcę upadłego o konieczności dokonywania potrąceń.

Warto zatem wskazać, że syndyk dokonuje zajęcia dochodu upadłego na tych samych zasadach co komornik. Ma zatem pewne ograniczenia co do sposobu i wysokości zajęcia. Z perspektywy upadłego, wobec którego było już prowadzone postępowanie egzekucyjne niewiele się zmienia. Komornik w konsekwencji umorzy egzekucję, lecz w kontekście potrącenia z wynagrodzenia za pracę - syndyk "wstąpi" w miejsce komornika i będzie je kontynuował.

Potrzebujesz pomocy w upadłości konsumenckiej?

Skontaktuj się z nami: 58 380 26 56 lub wyślij bezpośrednio zapytaniem poprzez e-mail!

Potrącenie wynagrodzenia upadłego przez syndyka a bieżące utrzymanie

Każdy upadły powinien pamiętać, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które winno pomóc wyjść mu ze stanu niewypłacalności. Jeśli zatem dochodzi do sytuacji, w której syndyk zajmuje część jego dochodu, a upadły nie ma możliwości pokrycia bieżących kosztów bytowych, to są na to rozwiązania. Zamiast zapożyczania się u znajomych i rodziny warto skonsultować się ze specjalistą z zakresu prawa upadłościowego, bo dużo prostszym wyjściem będzie złożenie wniosku do sędziego-komisarza celem ustanowienia innego (niższego) zajęcia. Trzeba bowiem pamiętać, że występują plusy i minusy upadłości konsumenckiej.

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może zredukować zajęcie dochodu upadłego, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, tzn.:

  • potrzeby mieszkaniowe;
  • stan zdrowia;
  • możliwości ich zaspokojenia.

Sprawdź jak przebiega upadłość konsumencka od A do Z!

Jak przygotować wniosek o zmniejszenie potrącenia syndyka?

Zasadniczo, wniosek ten powinien być kierowany do sądu, który prowadzi dane postępowanie upadłościowe. Jego treść, oprócz samego żądania wniosku (wskazania o co wnosi upadły), powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na przyczyny zmniejszenia zajęcia dochodu przez syndyka.

W uzasadnieniu należałoby się zatem skupić na przedstawieniu takich argumentów, które uzasadniają wyższe wydatki upadłego, a co za tym idzie - konieczność osiągania wyższych dochodów. Przykładem uzasadnionych potrzeb upadłego i członków jego najbliższej rodziny będą m.in. następujące sytuacje:

  • dziecko upadłego wymaga stałej opieki medycznej, która generuje dodatkowe koszty;
  • upadły osiąga dochody poza Polską, a zatem jego codzienne wydatki są z reguły wyższe niż w kraju;
  • upadły utrzymuje wielodzietną rodzinę, a zatem konieczny jest najem większego lokalu mieszkalnego.

Proszę jednak pamiętać, że katalog tychże okoliczności może być bardzo obszerny. Warto zatem każdorazowo przeanalizować ze swoim prawnikiem w upadłości konsumenckiej.

Masz pytania? Zadzwoń!

Postaramy się pomóc Ci na każdym etapie upadłości konsumenckiej! 58 380 26 56

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Nasze biura:

Upadłość konsumencka Gdynia

Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia

Upadłość konsumencka Gdańsk

Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Upadłość konsumencka Warszawa

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa