Upadłość a nieruchomość, niniejszy artykuł jest o tym czego należy się spodziewać po ogłoszeniu upadłości, gdy dłużnik posiada mieszkanie lub dom. Wskazujemy również jakie upadły posiada rozwiązania sytuacji mieszkalnej, jeżeli syndyk sprzeda nieruchomość.

Ogłoszenie upadłości powoduje utratę prawa do zarządzania i korzystania z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Upadły powinien się spodziewać, że wszelki aktywa (np. cenne ruchomości) zostaną zajęte przez syndyka. Wyjątkiem od powyższej reguły jest nieruchomość, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe upadłego, a także jego rodziny. Wystarczy niewiele wysiłku, aby uchronić swoją rodzinę przed utratą dachu nad głową.

Majątek dłużnika. Upadłość i nieruchomość

Sąd wydaje postanowienie, w którym określa czas oraz zakres korzystania z nieruchomości objętej procedurą upadłościową przez upadłego i członków jego rodziny. Nie jest zobowiązany żadnymi wytycznymi, którymi powinien się przy tym kierować, jednakże czas i zakres nie powinny utrudniać sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Należy również dodać, że wszelkie czynności upadłego lub członka jego rodziny powodujące, że spieniężenie nieruchomości staje się niemożliwe, a nawet utrudnione, mogą stanowić przyczynę umorzenia postępowania. Rekomenduje się zatem pełną transparentność i współpracę upadłego z syndykiem.

Treść art. 342a ustawy Prawo upadłościowe jednoznacznie wskazuje, że:

Upadłość chroni przed bezdomnością.

jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, sąd wydziela upadłemu kwotę na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Sąd udzielając tego typu środków bierze pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, jego zdolności zarobkowe, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu i opinię syndyka. Należy pamiętać, że zasady dotyczą też sytuacji, w których upadły traci jedynie udziały w nieruchomości.

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest ochrona dłużnika, który poddając się dobrowolnie upadłości, traci nieruchomość i pozostały majątek. Jednocześnie, umożliwia upadłemu "świeży start" ograniczając jego wydatki związane z wynajmem innego lokum.

Upadłość a kilka nieruchomości

Upadły, który posiada kilka nieruchomości wchodzących do masy upadłości nie może uzyskać środków na najem innego lokum na skutek sprzedaży każdej z nich.

Kwota na poczet wynajmu innego lokalu mieszkalnego może pochodzić jedynie ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej. Nie jest to możliwe, aby otrzymać dodatkowe środki ze sprzedaży każdej wchodzącej do masy upadłości. Faktyczne zamieszkiwanie oznacza realne i stałe miejsce przebywania w lokalu. Kwestia meldunku nie ma tutaj zastosowania.

Szybki kontakt

Chcesz z nami omówić swój problem? 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Utrata nieruchomości przez konsumenta lub przedsiębiorcę

Do zmiany przepisów z 24 marca 2020 r. tylko upadły, który był konsumentem mógł liczyć na uzyskanie środków na najem innej nieruchomości. Rozwiązanie to nie było stosowane wobec upadłych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe art 491(13) utracił moc, a w jego miejsce obowiązuje wcześniej już wspomniany art. 342a.

Z tego względu osoby fizyczne tracące nieruchomość w trakcie postępowania upadłościowego mogą liczyć na zapewnienie minimum socjalnego w postaci "dachu nad głową". Wcześniejszy brak tegoż rozwiązania dla upadłych przedsiębiorców, często skłaniał ich do podejmowania błędnej decyzji o przedwczesnym zamknięciu firmy. Wiązało się to z biernością w zakresie złożenia wniosku o upadłość firmy. Co z kolei niejednokrotnie prowadziło do występowania innego rodzaju odpowiedzialności względem dłużnika.

Wcześniejsze udzielenie zaliczki

Ustawodawca zakłada, że jeżeli fundusze zgromadzone w masie upadłości na to pozwalają, a lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny został opuszczony, lecz nie doszło jeszcze do jego zbycia, to upadłemu może zostać przyznana zaliczka na poczet kwoty na najem innej nieruchomości. Postanowienie w tym zakresie wydaje sędzia-komisarz.

Czy jest jakieś inne rozwiązanie niż upadłość?

Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, posiadają możliwość skorzystania z innych rozwiązań, gdy popadają w stan niewypłacalności. W przypadku firm tym co może uchronić przedsiębiorcę przed utratą majątku jest restrukturyzacja.

Więcej na temat restrukturyzacji firmy.

Od 24 marca 2020 r. istnieje możliwość zawarcia układu, na podobnych zasadach jak w przypadku firm, przez konsumenta. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli służy dojściu do kompromisu i porozumienia między stronami. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość zachowania majątku, w tym także nieruchomości.

Więcej o układzie konsumenckim!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeden z autorów bloga upadlosc-kancelaria.pl.

Jesteś osobą niewypłacalną?

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

Szybki kontakt z kancelarią: