Upadłość konsumencka - wniosek. Praktyczne wskazówki.

Upadłość konsumencka, na wniosek dłużnika, umożliwia ostatecznie uzyskać oddłużenie. Zatem odpowiednie przygotowanie wniosku inicjującego postępowanie jest niezwykle istotne. Wraz z nowelizacją przepisów prawa upadłościowego zmienił się sposób jego sporządzania. Podobnie jak wcześniej - należy go przygotować na formularzu urzędowym, ale konieczne jest zamieszczenie dodatkowych informacji. W poniższym artykule wskazujemy jak, krok po kroku, samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką.

Oznaczenie sądu. Rubryka 1 wniosku o upadłość konsumencką.

W tej rubryce należy wskazać dane adresowe sądu, do którego kierowany jest wniosek upadłościowy. Docelowo powinno się go kierować do sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Sądem właściwym jest ten z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. Należy pamiętać, że miejsce zameldowania nie ma w tym aspekcie znaczenia. Chyba, że jest to jednocześnie miejsce, w którym dłużnik przebywa.

Dane dłużnika. Rubryka 2.

Jest to miejsce do wskazania danych identyfikacyjnych dłużnika. Jeśli dłużnikowi został nadany numer NIP w terminie ostatnich 10 lat, to należy go zamieścić w odpowiednim polu.

Ustawodawca umożliwił wskazanie dłużnikowi adresu do doręczęń. Nowością jest również uzupełnienie adresu e-mail.

Gdy dłużnik składający wniosek o upadłość konsumencką jest np. dzieckiem, to należy również uzupełnić dane przedstawiciela ustawowego, np. rodzica.

W tej rubryce znajdują się też pola do wskazania, czy dłużnik posiada pełnomocnika w sprawie. Zakładam, że gdyby tak faktycznie było, to dłużnik nie czytałby niniejszego artykułu, bo wniosek o upadłość byłby przygotowany przez pełnomocnika (np. doradcę restrukturyzacyjnego lub adwokata).

Żądanie wniosku o upadłość konsumencką. Rubryka 3.

Logiczną konsekwencją przygotowywania wniosku o upadłość jest chęć jej ogłoszenia. Mimo wszystko dłużnik powinien zakreślić odpowiednie pole "TAK". Opcja do wyboru występuje w kontekście tego, czy dłużnik wyraża zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu.

Czym jest postępowanie o zawarcie układu czytaj w artykule: Układ konsumencki

Wykaz majątku. Rubryka 4.

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy likwidacji i zaspokojeniu wierzycieli. Obowiązkiem dłużnika jest szczegółowe wskazanie tego co posiada z chwilą składania wniosku.

Poszczególne składniki majątku powinny być opisane, a dłużnik powinien wskazać czy są one zabezpieczone przez wierzycieli, a także jaka jest ich wartość oraz gdzie są położone. Poprzez miejsce położenia należy rozumieć konkretny adres. Spotkałem się jednak z wnioskiem, w którym miejsce położenia było aż nadto precyzyjnie określone: "telewizor stoi na komodzie przy ścianie obok parapetu w salonie" 🙂 Nie o to jednak chodzi.

Jeśli dłużnik posiada jakieś środki pieniężne w gotówce, to również powinno to zostać ujęte we wniosku. Podobnie jak środki zgromadzone na rachunku bankowym, do czego akurat służy rubryka 4.2. Jeśli dłużnik nie wzywał banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do wydania zgromadzonych środków, to w terminie zapłaty może wskazać: brak terminu zapłaty. Dłużnik nie wzywał do wykonania zobowiązania.

Polem do wskazania wszelkich dochodów dłużnika jest rubryka 4.3. Powinno się tam umieścić np.: dane pracodawcy wraz z określeniem waluty i wysokości wierzytelności oraz termin zapłaty.

Potrzebujesz pomocy specjalisty?

Zadzwoń 58 380 26 56 lub wyślij e-mail!

Spis wierzycieli, czyli rubryka nr 5.

Wygląda niewinnie, ale w praktyce staje się największą bolączką każdego dłużnika, który zamierza przygotować wniosek samodzielnie. Szczególnie wtedy, gdy na przestrzeni czasu dochodziło do licznych cesji wierzytelności i dłużnik nie posiada dokumentacji. O ile oznaczenie wierzyciela nie powinno być problemem, to wysokość wierzytelności może był kłopotliwa. Nie wspominając o terminie zapłaty...

Wysokość wierzytelności, jeśli ta była dochodzona na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, powinna uwzględniać należność główną oraz koszty uboczne. Co do terminu, to należy wskazać pierwotny termin zapłaty względem pierwszego wierzyciela.

Wierzyciele sporni. Wniosek upadłość konsumencka. Rubryka 6.

Jeśli dłużnik kwestionuje istnienie lub wysokość wierzytelności, to odpowiednim miejscem do wskazania takiego zobowiązania jest rubryka 6.

Dochody w rubryce 7.

Dochodem może być wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta lub inne świadczenie socjalne. Dłużnik powinien wskazać swoje dochody za ostatnie 6 miesięcy oraz ich tytuł.

Wydatki. Rubryka 8.

Jest to pole do wykazania kosztów utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu. Podane kwoty mogą być kwotami "około". Nie muszą być precyzyjne co do grosza.

Co dłużnik robił z majątkiem w rubryce 9 i 10.

Pewne czynności prawne dotyczące składników majątku dokonane w krótkim okresie czasu przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką mogą być uznane za bezskuteczne.

Przykładem takiej czynności może być m.in. darowizna, której przedmiotem była nieruchomość w okresie 2 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o oddłużeniu to zadzwoń: 58 380 26 56 lub zapoznaj się z artykułem: Upadłość konsumencka

Rubryka 11, czyli uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką.

Jest to zdecydowanie najobszerniejsza część każdego wniosku o upadłość. W tym miejscu należy wskazać wszystkie okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd, a także wskazujące na spełnienie podstawowych przesłanek.

Warto też uwzględnić przyczyny swojej niewypłacalności, aby były one znane sądowi już od początkowej fazy procedury.

Dowody i załączniki w rubryce nr 12 i 13.

Do wniosku o upadłość należy dołączyć dokumenty stanowiące dowody w konkretnej sprawie. Obowiązkiem dłużnika jest przedłożenie wszelakiej dokumentacji odnoszącej się do jego zobowiązań, stanu posiadania i sytuacji finansowej. Jeśli przyczyny niewypłacalności mają związek z konkretnymi powodami, np. utratą zdrowia, to warto dołączyć stosowne dokumenty na poparcie swoich argumentów.

Oświadczenie z rubryki nr 14, a wniosek o upadłość konsumencką

Dłużnik powinien podpisać oświadczenie będące integralną częścią wniosku swoim imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny.

Rubryki 15,16 i 17 to już formalność.

Ostatnie pola do wypełnienia wniosku są na tyle oczywiste, że nie ma konieczności ich omawiania 🙂

Podsumowanie

Czy dłużnik może samodzielnie przygotować i złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Niewątpliwie tak. Mieliśmy wielokrotnie do czynienia z klientami, którzy korzystali jedynie z naszych porad, aby wniosek wypełnić samodzielnie. Warto jednak pamiętać, że przygotowanie wniosku wymaga czasu, precyzji oraz stosownej wiedzy prawnej. Ponadto, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie prowadzi automatycznie do oddłużenia. Na gruncie obecnych zasad jest to dopiero początek. W trakcie postępowania upadłościowego, a szczególnie w końcowej fazie, asysta profesjonalisty może być szczególnie cenna.

Szukasz pomocy w upadłości?

Zadzwoń 58 380 26 56 lub sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij do nas wiadomość, jeśli masz pytania!