Jak wyjść z długów? Porady dla zadłużonych.

Nie wiesz jak wyjść z długów i żyć bez zobowiązań finansowych? Kilka dni temu dług publiczny Polski przekroczył bilion złotych – niestety, jest to jedno z niewielu zobowiązań, przy umorzeniu którego kancelaria prawna KL Law Polska nie zdoła pomóc… Jak wygląda zatem sytuacja przeciętnego polskiego obywatela-dłużnika? Bazując na danych statystycznych podanych przez Krajowy Rejestr Długów, wśród zadłużonych Polaków najwięcej jest mężczyzn (63,43%), kobiety więc wydają się bardziej ostrożne w zaciąganiu zobowiązań finansowych. Średnie zadłużenie Polki wynosi niewiele, bo 807,83 zł, z kolei Polaka ponad 9 tys. złotych. Niechlubnym rekordzistą jest mieszkaniec województwa wielkopolskiego z kwotą 8,5 miliona złotych, rekordzistka jest z kolei zadłużona na blisko 5 milionów złotych.

W jaki sposób przeciętny Kowalski może poradzić sobie ze swoimi zobowiązaniami i wyjść z długów? Zasadniczo, ma trzy możliwości:

1. Przedawnienie

Niemalże każdy klient, który ma problemy ze spłatą zobowiązań i chce wyjść z długów zaczyna rozmowę z prawnikiem od pytania o przedawnienie. Mimo tego, że instytucja przedawnienia funkcjonuje w systemie prawnym, to jednak niewielu dłużnikom udaję się z niej skorzystać.

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie prowadzi, po upływie określonego terminu, do ograniczenia możliwości dochodzenia roszczenia, jeżeli w tym terminie nie zostało ono zrealizowane. Jego skutkiem jest możliwość uchylenia się od zaspokojenia tego roszczenia przez dłużnika. Skorzystanie z zarzutu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, lecz skutkuje tym, że przybiera ono postać roszczenia niezupełnego – dług istnieje, ale nie może być egzekwowany.

Terminy

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata.

Wśród przepisów prawa cywilnego występują też takie przypadki, gdzie jest mowa o szczególnych terminach przedawnienia, np:

Roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków, jak również roszczenie wieczystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się z upływem lat trzech od tej daty.

Art. 243 KC

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Art. 554 KC

W przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, który został powołany do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, a także tych stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem (również polubownym) albo ugodą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, termin przedawnienia wynosi 6 lat, nawet wtedy, gdy okres przedawnienia tych roszczeń był krótszy.

Dlaczego wyjście z długów na skutek powołania się na zarzut przedawnienia nie jest takie proste?

Po pierwsze, bieg terminów przedawnienia może ulec zawieszeniu. Po drugie, wierzyciel w bardzo prosty sposób może przerwać jego bieg w taki sposób, aby został naliczany od nowa. Przerwanie okresu przedawnienia oznacza nieuwzględnienie czasu, jaki wcześniej minął od rozpoczęcia biegu przedawnienia do czynności, która ten bieg przerwała.

Jakie czynności mogą przerwać upływ okresu przedawnienia?

  • każda czynność wierzyciela przed sądem (także polubownym) lub innym organem (komornik), np: złożenie pozwu do sądu o zasądzenie roszczenia, wniosek o wszczęcie egzekucji;
  • przez uznanie roszczenia przez dłużnika;
  • wszczęcie mediacji.

2. Negocjacje z wierzycielami i zawarcie ugody

Wyjście z długów jest również możliwe na skutek zmiany warunków spłaty zaciągniętego zobowiązania, co pozwala dłużnikowi na złapanie “drugiego oddechu” i regulowaniu spłat w niższych, niż wcześniej umówionych, ratach. W sporadycznych sytuacjach udaje się również zamrozić pewną część zadłużenia na kilka miesięcy po to, by później, gdy sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie, regulować dług terminowo. Należy mieć jednak na uwadze, że “dogadanie się” z wierzycielem wymaga również chęci z jego strony. Nie w każdej sytuacji bank, czy inny podmiot, wobec którego mamy określone zobowiązanie, chce pójść na rękę osobie zadłużonej.

Główną zaletą restrukturyzacji jest możliwość zyskania cennego czasu, podczas którego sytuacja finansowa dłużnika może ulec zmianie, a w konsekwencji doprowadzi do uniknięcia postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników i zachowania majątku.

3. Ogłoszenie upadłości

Trzecim rozwiązaniem problemu zadłużenia, ostatnio bardzo popularnym, jest ogłoszenie upadłości. Szukając informacji na ten temat warto śledzić nasz serwis i pozostałe artykuły, aczkolwiek warto wspomnieć, że jest to najrozsądniejsza opcja wyjścia z długów dla osób, które popadły w stan niewypłacalności.