Niewypłacalność a zobowiązania sporne

Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości

Niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jest podstawą ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy i upadłości konsumenckiej. Przez “utratę zdolności” należy rozumieć sytuację, w której dłużnik nie ma gotówki na rachunku bankowym, ani w kasie, która pozwoliłaby uiścić należne wobec innych zobowiązania, które są należne i bezsporne.

Sporność roszczenia

W praktyce gospodarczej często jednak dochodzi do sytuacji, w których dłużnik nie zamierza regulować swojego zobowiązania, ponieważ twierdzi, że nie jest ono wierzycielowi należne. Czy możemy zatem mówić o niewypłacalności w sytuacji, gdy istnienie i wymagalność roszczeń jest kwestionowana przez dłużnika? Czy w takiej sytuacji wniosek o upadłość złożony przez wierzyciela może być zasadny? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

“Nie ma zaprzestania płacenia długów, gdy dłużnik nie płaci, ponieważ nie uznaje obowiązku zapłaty”

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 29.4.1938 r. (III C 487/38, OSN(C) 1939, Nr 5, poz. 199)

 

“Nie można upatrywać podstawy ogłoszenia upadłości w tym, że dłużnik nie wykonuje wierzytelności, bo uważa ją za niezależną”

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 29.2.1936 r. (C II 2907/35, OSNC 1936, Nr 6, poz. 306)

Jesteś zadłużonym przedsiębiorcą?

Dowiedz się więcej na temat upadłości firmy!

Upadłość na wniosek wierzyciela

Osoba, której zdaniem wierzytelność ma charakter sporny, może się spodziewać, że jej wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez wierzyciela.

Sąd upadłościowy, który weryfikuje wniosek o upadłość nie ma obowiązku ustalania, czy dana wierzytelność jest sporna, czy nie. Co więcej, jego rolą nie jest wkraczanie w kompetencje sądów zajmujących się sprawami cywilnymi, mimo tego, że posiada odpowiednie możliwości pozwalające zweryfikować bezsporność roszczenia.

Tę kwestię rozstrzyga art. 12a ustawy prawo upadłościowe, który zdaje się podzielać pogląd wyrażony w wyżej przywołanych orzeczeniach. Przepis ten jednoznacznie stwierdza, że sąd upadłościowy powinien oddalić wniosek o upadłość, który został złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ta ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka

Sprawdź szczegóły postępowania o oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeden z autorów bloga upadlosc-kancelaria.pl.

Jesteś dłużnikiem lub wierzycielem?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!