Restrukturyzacja firmy jest procesem zasadniczo wnikającym w sferę kapitałową, zarządczą, a także majątkową przedsiębiorstwa. Docelowo służy temu, aby ustalić przyczyny trudniejszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, poprawić relacje z wierzycielami, by następnie wcielić program naprawczy w życie. Celem ma być zwiększenie efektywności i potencjału danego podmiotu, aby zwiększyć jego konkurencyjność w danym segmencie rynku.

Restrukturyzacja firmy ma uratować przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami, a jeśli to konieczne - również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest także uzyskanie zewnętrznego finansowania. Reasumując, zagrożona niewypłacalnością lub niewypłacalna firma w trakcie restrukturyzacji może zyskać dodatkowy czas na odbudowę kondycji finansowej, a także kapitał umożliwiający dalszy rozwój.

Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Wybór właściwego zależy od stanu i kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo restrukturyzacja?

Na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji wynikającej z kodeksu cywilnego. Będą to zatem:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
  • tzw. ułomne osoby prawne (np. spółka komandytowa lub spółka jawna).

Ustawa poszerza zakres podmiotów wyposażonych w zdolność restrukturyzacyjną o:

  • spółki z o.o. i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Restrukturyzacja firmy a rodzaje postępowań

Ustawa przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich wywiera inne skutki i w dużym uproszczeniu można je określić według zasady:

Im więcej ochrony przed wierzycielami, tym mniejszy wpływ na dysponowanie majątkiem

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to postępowanie prowadzone w dużej mierze poza sądem. Inicjowane jest poprzez poprzez podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który prowadzi dalszą procedurę. Rola sądu ogranicza się w zasadzie do zatwierdzenia układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Wniosek powinien zostać rozpoznany przez sąd w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

Postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Stosowane z reguły wtedy, gdy ilość wierzytelności spornych uniemożliwia zastosowanie przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie sanacyjne

Jest najbardziej złożoną formą restrukturyzacji firmy. Umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Mamy doświadczenie w branży

Transportowej
Budowlanej
Handlowej
Produkcyjnej

Korzyści z restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Największą korzyścią wynikającą ze skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji jest możliwość uniknięcia ogłoszenia upadłości i odzyskanie płynności finansowej. Jest to możliwe z trzech powodów.

Po pierwsze, restrukturyzacja firmy chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Istnieje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych, czy uchylenia zajęcia rachunku bankowego, a także zabezpieczenia innego rodzaju majątku niezbędnego do skutecznej restrukturyzacji firmy, jeśli został on już zajęty przez komornika. Po drugie, dłużnik zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie operacyjnym przedsiębiorstwa, odbudowania zaufania u kontrahentów i poprawę relacji, optymalizacji zadłużenia, a także zatrudnienia. Po trzecie, w toku restrukturyzacji firmy istnieje możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa powinna też znajdować się w sferze zainteresowania wierzycieli. Wykonanie zawartego i zatwierdzonego układu pozwala im na odzyskanie części zadłużenia. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej z reguły wiąże się ze znikomym stopniem zaspokojenia wierzycieli.

Sam ustawodawca wskazywał, że prawo restrukturyzacyjne ma opierać się na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowaniu praw wierzycieli. W celu realizacji powyższej zasady konieczne było sformułowanie regulacji opierających się m.in. na:

  • zapewnieniu dłużnikom i kontrahentom instrumentów prawnych umożliwiających restrukturyzację przy ochronie praw wierzycieli;
  • oddzieleniu restrukturyzacji od upadłości w celu wyzbycia się negatywnych skojarzeń uczestników rynku gospodarczego;
  • zwiększeniu uprawnień aktywnych wierzycieli;
  • zapewnieniu szybkości i efektywności postępowania.

Restrukturyzacja firmy a COVID-19

W obliczu rządowych obostrzeń i ich skutków dla wielu przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził zmodyfikowaną wersję postępowania o zatwierdzenie układu. Początkowo dłużnik mógł skorzystać z tego trybu restrukturyzacji firmy do czerwca 2021 r. Wiele jednak wskazuje na to, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie z nami na dłużej. Jakie są korzyści z wszczęcia tego typu postępowania?

Po pierwsze, majątek dłużnika podlega ochronie przed działaniami ze strony wierzycieli. Po drugie, nie jest możliwe wszczynanie kolejnych postępowań egzekucyjnych. Te, które były już wszczęte ulegają zawieszeniu. Po trzecie, nie jest możliwe wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia.

Jaki jest przebieg takiego postępowania? Dłużnik zawiera umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Następnie przekazuje mu spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i propozycje układowe. Kolejnym krokiem jest dokonanie obwieszczenia w MSiG o wszczęciu postępowania. Dłużnik ma cztery miesiące na to, aby zebrać głosy wierzycieli za przyjęciem układu.

Więcej na ten temat w artykule: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Szukasz rozwiązania?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami: 58 380 26 56!

Wpisy o restrukturyzacji firmy - blog

Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym jako środek zapobiegający nadużyciom ze strony organu prowadzącego egzekucję. Więcej w artykule!
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne receptą dla niewypłacalnych przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii.