Upadłość konsumencka a poręczyciele zobowiązań upadłego dłużnika. W naszej praktyce często spotykamy się z osobami zainteresowanymi upadłością konsumencką, których zobowiązania były poręczane przez osoby bliskie (rodzinę, znajomych). Poniekąd, było to spowodowane polityką prowadzoną przez wierzycieli, którzy często wymagają dodatkowych zabezpieczeń dla udzielanych kredytów. Jak więc wygląda sytuacja poręczyciela zobowiązań dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką?

Poręczyciel a regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej

W kontekście poręczycieli sytuacja jest zgoła odmienna. Zgodnie z art. 491(15) Prawo upadłościowe, “ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego (…)”. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której wobec upadłego zostaje ustalony plan spłaty, a wierzyciel wciąż może domagać się uregulowania zobowiązania od poręczyciela.

Plan spłaty wierzycieli dotyczy jedynie relacji upadły a wierzyciel, natomiast poręczyciel odpowiada za zobowiązanie w pierwotnej wysokości. Warto też dodać, że ochrona przed postępowaniami komorniczymi występuje jedynie wobec upadłego, a nie osób, które poręczały jego zobowiązania.

W związku z powyższym, może dojść do sytuacji w której:

  • dłużnik ogłasza upadłość konsumencką;
  • zostaje ustalony plan spłaty wierzycieli;
  • wobec poręczyciela prowadzona jest egzekucja komornicza z tytułu poręczenia.

Jeżeli poręczone zobowiązanie zostaje uwzględnione w planie spłaty, a wierzyciel wyegzekwuje zobowiązanie od poręczyciela, to upadły nie jest zobowiązany do regulowania dalszych płatności na rzecz tego wierzyciela w toku wykonywania planu spłaty.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Co może poręczyciel w przypadku upadłości konsumenckiej dłużnika?

Scenariusze dalszego postępowania poręczyciela są zależne od tego, czy jest w stanie uregulować zobowiązanie dłużnika z upadłością konsumencką.

Poręczyciel z majątkiem

Jeśli poręczycielowi uda się wywiązać z zobowiązania, to istnieje możliwość “wejścia w uprawnienia wierzyciela” i domaganie się spłaty od upadłego, ale w zakresie nie wyższym niż wynika to z planu spłaty. W przypadku, gdy wierzytelność została umorzona względem dłużnika, to poręczycielowi nie przysługuje roszczenie regresowe.

Poręczyciel bez majątku

Stosunkowo często występuje sytuacja, w której zwrócenie się wierzyciela do poręczyciela dłużnika z upadłością konsumencką powoduje powstanie stanu niewypłacalności po stronie osoby poręczającej. Jedną z opcji pozostaje również ogłoszenie upadłości. Należy jednak pamiętać, że w kontekście poręczyciela i jego ewentualnej upadłości konsumenckiej, sąd także będzie weryfikował odpowiednie przesłanki.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!