Upadłość a pełnienie funkcji w spółkach

Jaki wpływ na działalność w innych spółkach ma upadłość? Często mamy do czynienia z osobami, które stały się niewypłacalne z uwagi na zobowiązania firmy (głównie jednoosobowych działalności gospodarczych) i rozważają ogłoszenie upadłości (przedsiębiorcy lub konsumenckiej), a jednocześnie chciałyby kontynuować byt firmy w ramach np. spółki z o.o. Co do zasady, uczestnictwo w spółkach kapitałowych lub spółdzielniach nie ma negatywnego wpływu na zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W drugą stronę działa to jednak odwrotnie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa na działalność w innych spółkach.

Udziały lub akcje spółki a upadłość – masa upadłościowa

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, która podlega spieniężeniu i zaspokojeniu w ten sposób wierzycieli. Do masy tej wchodzą m.in. nieruchomości, ruchomości, a także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje spółek akcyjnych, które posiadają przecież określoną wartość pieniężną.

Piecze nad majątkiem upadłego przejmuje również syndyk, który nim odpowiednio zarządza. Zatem wpływ upadłości na udziały lub akcje spółek kapitałowych należy rozpatrywać na gruncie dwóch koncepcji.

Spieniężenie udziałów lub akcji spółek kapitałowych przez syndyka

Po pierwsze, syndyk będzie czynił starania polegające na spieniężeniu tychże udziałów lub akcji. Jeśli podejmowane przez niego czynności nie doprowadzą do ich upłynnienia, to istnieje duża szansa, że zostaną wyłączone z masy upadłościowej i w konsekwencji zostaną przekazane z powrotem upadłemu.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Uprawnienia wynikające z posiadania udziałów lub akcji w trakcie upadłości

Po drugie, po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk. Przepis ten oznacza, że uprawnienia takie jak np.: prawo do zysku, prawo do udziału w obradach organów stanowiących, prawo głosu, prawo do informacji, czy zaskarżania uchwał, a także prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu, są wykonywane przez syndyka zamiast przez upadłego. Te same zasady wynikają z uczestnictwa w fundacjach lub stowarzyszeniach.

Upadłość a członkostwo w zarządzie lub radzie nadzorczej

Należy jednak pamiętać, że syndyk nie wykonuje funkcji upadłego polegającej na członkostwie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki. W związku z tym, sprawowanie funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej w spółce z o.o. lub akcyjnej nie jest zagrożone na skutek ogłoszonej upadłości.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!