Jeden wierzyciel a upadłość konsumencka

Zasadą postępowania upadłościowego jest zbiorowe dochodzenie roszczeń przez wierzycieli. Co więcej, wynika to wprost z przepisów dotyczących postępowań upadłościowych przedsiębiorców i zostało zaakcentowane w art. 1 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe:

ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Z uwagi na powyższe, ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada on co najmniej dwóch wierzycieli. Ustawodawca ukształtował w inny sposób sytuację konsumenta. Świadczy o tym art. 491(2) ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym:

postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu (przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej) prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Upadłość konsumencka przy istnieniu jednego wierzyciela

Umożliwienie prowadzenia postępowania upadłościowego przy istnieniu tylko jednego wierzyciela jest skutkiem wynikającym z naczelnej zasady tejże procedury. Upadłość konsumencka ma za zadanie umożliwienie oddłużenia rzetelnemu dłużnikowi.

Z kolei rzetelnym dłużnikiem jest osoba, która popadła w stan niewypłacalności nie z własnej winy, czy na skutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, dłużnik ten nie dopuścił się pogłębiania swojej niewypłacalności w ww. sposób.

Bierność jedynego wierzyciela a prowadzenie postępowania upadłościowego wobec konsumenta

W postępowaniu upadłościowym aktywnością wykazują się nie tylko upadły, czy syndyk, ale też wierzyciele. Przejawia się to m.in. tym, że po ogłoszeniu upadłości przez sąd są oni wzywani do zgłoszenia swoich wierzytelności. Jak wskazują nasze doświadczenia – niektórzy wierzyciele potrafią być całkowicie bierni w toku postępowania i często nawet nie dokonują stosownych zgłoszeń.

Co w sytuacji, gdy jedyny wierzyciel nie zamierza uczestniczyć w postępowaniu? Upadłość konsumencka może być prowadzona również wtedy, gdy wierzyciel ten nie dokona zgłoszenia swojej wierzytelności. Brak aktywności wierzyciela nie uniemożliwia umorzenia jego wierzytelności po zakończeniu upadłości.

Należy jednak pamiętać, że umorzeniu nie podlegają zobowiązania umyślnie pominięte przez upadłego, jeśli wierzyciel nie brał aktywnego udziału w procedurze.

Jak ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela?

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej mającej jednego wierzyciela nie różni się w dużym stopniu od sytuacji, w której występuje kilku lub kilkunastu wierzycieli.

Inaczej, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Dłużnik ten pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Z kolei mając jednego wierzyciela nie zostanie spełniona przesłanka wielości wierzycieli w kontekście postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej pozbawia dłużnika zdolności w zakresie upadłości konsumenckiej, a jej nabycie następuje po fizycznym wyrejestrowaniu działalności z CEIDG.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Kontakt z kancelarią:

58 380 26 56 lub biuro@upadlosc-kancelaria.pl