Jak wyglądają pierwsze dni po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dłużnik, który stał się niewypłacalny, w końcu podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Przygotował stosowne załączniki, ustalił wykaz wierzycieli wraz z terminami zapłat, przygotował uzasadnienie wniosku, a także go należycie opłacił. Dokumenty lądują w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego i zaczyna się okres oczekiwania…

Mijają tygodnie i w końcu dłużnik otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Pismo przygotowane “prawniczą paplaniną” wymagało dwukrotnego odczytania, aby treść stała się jasna. Dłużnik musi wskazać pierwotne terminy wymagalności posiadanych zobowiązań, a nie te wskazane przez piątego cesjonariusza. Zaczynają się poszukiwania odpowiedzi w internecie. W końcu trafia na blog na temat upadłości – www.upadlosc-kancelaria.pl ? , i udaje się przygotować wykaz wierzycieli. Szybkie poprawki, pędem na pocztę i dłużnik mieści się w terminie na uzupełnienie braków.

Po czasie przychodzi kolejny list. Tym razem wezwanie na rozprawę. Okres oczekiwania w napięciu, bo upadłość konsumencka nie jest przecież codziennością. Sądnego dnia okazuje się, że ten sędzia nie był taki zły. Rozprawa trwała ledwie 30 min. Mija siedem dni i nadchodzi publikacja postanowienia – sąd ogłosił upadłość konsumencką wnioskodawcy! Kilka godzin euforii i pojawia się pytanie: co się wydarzy w ciągu najbliższych dni?

Skutki postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd powoduje określone skutki w sferze majątkowej dłużnika. Najistotniejszym będzie utrata prawa zarządu dłużnika nad posiadanym majątkiem. Dodatkowo wszystkie czynności, które będą polegały np. na sprzedaży, czy darowaniu majątku przez dłużnika po upadłości będą bezskuteczne. Posiadane nieruchomości i ruchomości wchodzą do masy upadłości i służą zaspokojeniu wierzycieli. Od tej zasady są określone wyjątki, ponieważ kodeks postępowania cywilnego zawiera katalog określonych składników majątkowych wyłączonych z egzekucji. Te same przepisy dotyczą syndyka w kontekście ustalania składu masy.

Kolejnym istotnym skutkiem postanowienia jest powstanie ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami, jeśli przedtem żyli oni we wspólnocie. Co więcej, ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej małżonka, wobec którego została ogłoszona upadłość.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Co robi syndyk?

Z reguły pracownik sądu rejonowego telefonuje do biura syndyka, aby powiadomić go o powołaniu do pełnienia funkcji. Następnie kierowane jest do niego drogą pocztową postanowienie o ogłoszeniu upadłości wraz z zobowiązaniem. Syndyk powinien niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, przedłożyć kopię polisy OC oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody do pełnienia funkcji. Przykładowo nie pozostaje on/ona w związku małżeńskim z upadłym.

Kolejną istotną czynnością jest publikacja postanowienia o upadłości konkretnej osoby w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W treści ogłoszenia zawierana jest m.in. informacja na temat terminu zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli.

Spotkanie z syndykiem

W ciągu kilku dni od wydania postanowienia syndyk kontaktuje się, z reguły telefonicznie, z upadłym. W naszej praktyce spotkaliśmy się też z syndykiem, który sam oczekiwał kontaktu od upadłego… Był to jednak odosobniony wyjątek ? Niektórzy syndycy składają niezapowiedziane wizyty w miejscu zamieszkania upadłego.

Kontakt telefoniczny sprowadza się do umówienia spotkania. W jego trakcie upadły winien wydać syndykowi wszystkie dokumenty dotyczące sytuacji finansowej, a także posiadany majątek. Czynność ta jest formalizowana na skutek złożenia stosownego oświadczenia.

Dodatkowo składane jest m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną upadłego na wypadek zatajania istotnych informacji w związku z postępowaniem. Oświadczeń może być znacznie więcej, wiele zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się upadły.

Następnie dochodzi m.in. do:

  • zawiadomienia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości;
  • złożenia wniosku o udzielenie informacji do Urzędu Skarbowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego;
  • poinformowania znanych syndykowi komorników;
  • zawiadomienia właściwego urzędu pocztowego o konieczności przekazywania korespondencji syndykowi.

W ciągu najbliższych 30 dni od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza spis należności, spis inwentarza, a także plan likwidacyjny. W dalszej perspektywie będzie miało miejsce m.in. spieniężenie majątku.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Jak zachowują się wierzyciele?

Wierzyciele instytucjonalni, np. banki, pozostają bierne w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej. Często nawet nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności. Spotkaliśmy się jednak z sytuacjami, w których dochodziło do blokad środków zgromadzonych na rachunku bankowym, gdy ten uzyskiwał informację o upadłości. W zasadzie środki te powinny wejść do masy upadłości albo zostać wyłączone. W sytuacji, gdy bank blokował stosunkowo niewielką kwotę, to “odkręcanie” tejże sytuacji mogło być nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Inaczej mogą reagować na wieść o upadłości swojego dłużnika wierzyciele prywatni. Ich reakcji nikt nie jest w stanie wcześniej przewidzieć. Z praktycznego punktu widzenia, często są to jedyni wierzyciele, którzy próbują wywrzeć jakikolwiek wpływ na postępowanie upadłościowe.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!