Restrukturyzacja firmy jest procesem zasadniczo wnikającym w sferę kapitałową, zarządczą, a także majątkową przedsiębiorstwa. Docelowo służy temu, aby ustalić przyczyny trudniejszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, poprawić relacje z wierzycielami, by następnie wcielić program naprawczy w życie. Celem ma być zwiększenie efektywności i potencjału danego podmiotu, aby zwiększyć jego konkurencyjność w danym segmencie rynku.

Restrukturyzacja firmy ma uratować przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami, a jeśli to konieczne - również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest także uzyskanie zewnętrznego finansowania. Reasumując, zagrożona niewypłacalnością lub niewypłacalna firma w trakcie restrukturyzacji może zyskać dodatkowy czas na odbudowę kondycji finansowej, a także kapitał umożliwiający dalszy rozwój.

Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Wybór właściwego zależy od stanu i kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo restrukturyzacja?

Na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji wynikającej z kodeksu cywilnego. Będą to zatem:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
  • tzw. ułomne osoby prawne (np. spółka komandytowa lub spółka jawna).

Ustawa poszerza zakres podmiotów wyposażonych w zdolność restrukturyzacyjną o:

  • spółki z o.o. i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Restrukturyzacja firmy a rodzaje postępowań

Ustawa przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich wywiera inne skutki i w dużym uproszczeniu można je określić według zasady:

Im więcej ochrony przed wierzycielami, tym mniejszy wpływ na dysponowanie majątkiem

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to postępowanie prowadzone w dużej mierze poza sądem. Inicjowane jest poprzez poprzez podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który prowadzi dalszą procedurę. Rola sądu ogranicza się w zasadzie do zatwierdzenia układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Wniosek powinien zostać rozpoznany przez sąd w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

Postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Stosowane z reguły wtedy, gdy ilość wierzytelności spornych uniemożliwia zastosowanie przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie sanacyjne

Jest najbardziej złożoną formą restrukturyzacji firmy. Umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Mamy doświadczenie w branży

Transportowej
Budowlanej
Handlowej
Produkcyjnej

Korzyści z restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Największą korzyścią wynikającą ze skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji jest możliwość uniknięcia ogłoszenia upadłości i odzyskanie płynności finansowej. Jest to możliwe z trzech powodów.

Po pierwsze, restrukturyzacja firmy chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Istnieje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych, czy uchylenia zajęcia rachunku bankowego, a także zabezpieczenia innego rodzaju majątku niezbędnego do skutecznej restrukturyzacji firmy, jeśli został on już zajęty przez komornika. Po drugie, dłużnik zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie operacyjnym przedsiębiorstwa, odbudowania zaufania u kontrahentów i poprawę relacji, optymalizacji zadłużenia, a także zatrudnienia. Po trzecie, w toku restrukturyzacji firmy istnieje możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa powinna też znajdować się w sferze zainteresowania wierzycieli. Wykonanie zawartego i zatwierdzonego układu pozwala im na odzyskanie części zadłużenia. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej z reguły wiąże się ze znikomym stopniem zaspokojenia wierzycieli.

Sam ustawodawca wskazywał, że prawo restrukturyzacyjne ma opierać się na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowaniu praw wierzycieli. W celu realizacji powyższej zasady konieczne było sformułowanie regulacji opierających się m.in. na:

  • zapewnieniu dłużnikom i kontrahentom instrumentów prawnych umożliwiających restrukturyzację przy ochronie praw wierzycieli;
  • oddzieleniu restrukturyzacji od upadłości w celu wyzbycia się negatywnych skojarzeń uczestników rynku gospodarczego;
  • zwiększeniu uprawnień aktywnych wierzycieli;
  • zapewnieniu szybkości i efektywności postępowania.

Szukasz rozwiązania?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami: 58 380 26 56!

Wpisy o restrukturyzacji firmy - blog

Restrukturyzacja spółki z o.o., czyli jak uratować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed ogłoszeniem upadłości?