"Komornik czy upadłość i co jest lepsze, oto jest pytanie". Nie jest to cytat bohatera powieści Williama Shakespeare'a, ale tego typu wątpliwość z pewnością towarzyszy wielu osobom, które borykają się z problemem zadłużenia. Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywiera określone skutki. Również w kontekście prowadzonych postępowań komorniczych.

Upadłość konsumencka a komornik, jak się ma jedno do drugiego?

Uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wywiera szereg określonych konsekwencji. Zarówno o negatywnym, jak i zdecydowanie pozytywnym charakterze. Jedną z konsekwencji upadłości jest uwolnienie się od komornika (lub komorników). Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych. Nie jest możliwe skuteczne prowadzenie egzekucji komorniczej wszczętej po ogłoszeniu upadłości. Reasumując, możliwe jest prowadzenie wyłącznie postępowania upadłościowego.

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu ogółu wierzycieli. Nie tylko jednego jak to ma miejsce w przypadku postępowania egzekucyjnego.

Posługując się przykładem (z życia wziętym): wobec dłużniczki, która posiadała mieszkanie, było prowadzone postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał spieniężenia nieruchomości, lecz postępowanie nie było prawomocnie zakończone. Odrębnie, sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania przez komornika zostały przeze niego przelane do masy upadłości, a sama egzekucja komornicza umorzona.

Dowiedz się więcej jak powstrzymać komornika przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej!

Różnica między syndykiem i upadłością konsumencką, a komornikiem

Cel postępowania

Co do zasady, celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie wierzyciela, z wniosku którego prowadzone jest postępowanie. Komornik proceduje do momentu spłaty całości zobowiązania powiększonego o koszty uboczne (np. odsetki, czy koszty komornicze). Wyjątkiem są sytuacje, gdy dłużnik nie posiada nic co miałoby większą wartość i egzekucja zostaje umorzona (ale nie dług!).

W przypadku postępowania upadłościowego również chodzi o zaspokojenie wierzycieli (wszystkich objętych procedurą), aczkolwiek celem jest również oddłużenie rzetelnego konsumenta.

Co z długami po zakończeniu postępowania?

Istnieje możliwość zakończenia postępowania komorniczego bez spłaty egzekwowanego długu. Może to nastąpić, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub posiadany nie wystarcza na spłatę całości zobowiązania. W takiej sytuacji może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego, ale trzeba pamiętać, że w zasadzie w każdej chwili może być ono wznowione.

Zakończenie postępowania upadłościowego wygląda zgoła odmiennie. Upadły nieposiadający żadnych aktywów zapewne w żadnym stopniu nie spłaci wierzycieli w ramach upadłości. Jeśli jego niewypłacalność nie jest celowym działaniem, to upadłość konsumencka może być zakończona poprzez:

  • automatyczne oddłużenie;
  • warunkowe oddłużenie;
  • wykonanie planu spłaty wierzycieli i oddłużenie w pozostałym zakresie.

Zobacz jak przebiega od A do Z nowa upadłość konsumencka!

Majątek a upadłość konsumencka i komornik

W obu postępowaniach majątek dłużnika podlega spieniężeniu. W upadłości konsumenckiej za jego likwidację odpowiada syndyk, a w przypadku postępowania egzekucyjnego - komornik. Konieczne jest również wykazanie posiadanych nieruchomości, ruchomości, akcji i udziałów w spółkach, czy wierzytelności, które przysługują dłużnikowi lub upadłemu.

Między upadłością konsumencką a komornikiem są jednak trzy zasadnicze różnice. Po pierwsze, syndyk ma większą swobodę, jeśli chodzi zajmowanie (lub nie) ruchomości. Po drugie, zajęcie wynagrodzenia przez syndyka trwa kilka miesięcy. Najczęściej do momentu ustalenia planu spłaty wierzycieli lub automatycznego oddłużenia. W przypadku komorniczego zajęcia wynagrodzenia za pracę, dłużnik musi się liczyć z jego zajęciem do momentu spłaty całego zobowiązania. Po trzecie, możliwości upadłego w kontekście utraty mieszkania w upadłości konsumenckiej są większe, aniżeli w egzekucji komorniczej.

Nieruchomość w upadłości i egzekucji komorniczej

Jeśli dłużnik nie ma możliwości spłaty zobowiązania, a długi tylko rosną, to nie ma możliwości, aby był zdolny do zachowania nieruchomości.

Jeśli nie masz środków na spłatę zadłużenia w pierwotnym kształcie, ale wciąż osiągasz stały dochód i chcesz zachować nieruchomość, to wyjściem może być układ konsumencki!

Bierność dłużnika najczęściej oznacza pojawienie się komornika, który dokona licytacji nieruchomości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej też wiąże się z utratą nieruchomości, ale między jednym i drugim postępowaniem w kontekście lokalu mieszkalnego występuje istotna różnica.

Wariant 1.

Dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 500 000 zł i jest właścicielem nieruchomości o wartości 300 000 zł. Komornik zlicytuje nieruchomość za 220 000 zł, a do spłaty wciąż pozostanie co najmniej 280 000 zł. Postępowanie będzie trwało do pełnego zaspokojenia wierzyciela.

Wariant 2.

Zadłużenie dłużnika wynosi również 500 000 zł, a jego nieruchomość jest warta 300 000 zł. Decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i syndyk likwiduje nieruchomość za 220 000 zł. Po pierwsze, 280 000 zł zostanie umorzone wobec upadłego lub ten będzie dokonywał symbolicznych wpłat na poczet planu spłaty wierzycieli, w ramach którego odda ledwie ułamek pozostałego długu. Po drugie, upadłemu przysługuje wniosek o wydzielenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Więcej na temat skutków upadłości osoby fizycznej wobec nieruchomości

Co jest lepsze komornik czy upadłość konsumencka?

Z uwagi na powyższe twierdzenia, jednoznacznie należy wskazać, że osoba zadłużona będzie w dużo korzystniejszym położeniu po ogłoszeniu upadłości, a tym bardziej po zakończeniu postępowania upadłościowego, aniżeli w sytuacji gdy ma komornika. Plusy te wynikają bowiem z faktu, że działania syndyka prowadzą zasadniczo do oddłużenia. Taki też jest docelowy rezultat upadłości konsumenckiej. Z kolei komornik dąży jedynie do zaspokojenia pojedynczego wierzyciela na wniosek którego prowadzi postępowanie egzekucyjne. Przy okazji upadły może czuć, że posiada zabezpieczenia w postaci zapewnienia dachu nad głową, czy środków do bieżącego utrzymania. Ogłoszenie upadłości dodatkowo powoduje wstrzymanie naliczania odsetek, więc upadły uzyskuje spokój psychiczny i unika nieprzyjemnych działań windykacyjnych ze strony wierzycieli. Komornik czy upadłość i syndyk? Wybór wydaje się być oczywisty 🙂

Uzyskaj nasze wsparcie!

Prowadzimy sprawy naszych klientów na terenie całej Polski. Jeśli potrzebujesz konsultacji, kliknij w "kontakt" lub po prostu zadzwoń: 58 380 26 56! Możemy spotkać się w biurze lub omówimy wszystko przez telefon!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szybki kontakt: