Kim jest syndyk w upadłości konsumenckiej ?

Syndyk to osoba, która prowadzi postępowanie upadłościowe w zakresie m.in. spieniężenia majątku osoby upadłej. Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd, syndyk przejmuje kontrolę nad tym majątkiem, który wchodzi do masy upadłościowej. Jego kolejnym zadaniem będzie likwidacja tego majątku i zaspokojenie wierzycieli.

To z syndykiem upadły konsument będzie miał najczęściej do czynienia w toku całego postępowania upadłościowego i od sprawności działań syndyka zależeć będzie choćby czas trwania całej procedury.

Obecnie osobą, która może pełnić funkcję syndyka w toku upadłości konsumenckiej, jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jeżeli zastanawiasz się czy lepiej mieć do czynienia z syndykiem w postępowaniu upadłościowym, czy komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym, to zachęcamy do przeczytania naszego artykułu - upadłość konsumencka, czy komornik. Co jest korzystniejsze?

Zadania syndyka w upadłości konsumenckiej

Rolą syndyka w postępowaniu upadłościowym jest przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika. Niezwłocznie po objęciu tejże funkcji powinien:

 • objąć majątek upadłego. Objęcie polega na dobrowolnym przekazaniu majątku przez upadłego lub osobę, u której majątek się znajduje. Jeżeli syndyk napotyka na problemu w przekazaniu majątku, to w posiadanie majątku może go wprowadzić komornik sądowy.
 • zarządzać majątkiem upadłego. Zarząd obejmuje wszystkie czynności, które normalnie wykonywałby właściciel. Syndyk sprawuje pieczę nad majątkiem i stara się przygotowywać go do sprzedaży.
 • zabezpiecza majątek przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem. Na tym etapie syndyk może współpracować np. z firmą ochroniarską, która będzie odpowiedzialna za ochronę mienia. Czynności tych nie może wykonywać syndyk osobiście.
 • przystępuje do likwidacji majątku. Likwidacja majątku będzie możliwa po przygotowaniu spisu inwentarza z oszacowaniem.

Zakres zadań syndyka będzie również zależał od tego w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie. Jeśli sąd decyduje się na ogłoszenie tzw. uproszczonego postępowania upadłościowego, to syndyk powinien liczyć się z większym natłokiem pracy.

Sprawdź jak pomagamy

Zadzwoń 58 380 26 56 lub kliknij w "usługi"!

Dodatkowe zadania syndyka w upadłości konsumenckiej

Zrealizowanie powyższych zadań przez syndyka jest możliwe przy wykorzystaniu m.in następujących środków:

 • syndyk podejmuje czynności celem ujawnienia postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w księdze wieczystej oraz innych księgach i rejestrach, w których widnieje majątek upadłego;
 • zawiadamia o upadłości konsumenckiej tych wierzycieli, których adresy są mu znane;
 • informuje placówki pocztowe, które od tego momentu przekazują korespondencję upadłego do syndyka;
 • zasygnalizować o upadłości bankom;
 • wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą się znajdować towary należące do upadłego lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów;
 • może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego;
 • podejmuje czynności związane z ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Należyta staranność syndyka

Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością tak, aby można było optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli. Pamiętać również należy o tym, że upadłość konsumencka powinna być prowadzona tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego.

Sprawdź jak wygląda pierwsze spotkanie upadłego z syndykiem!

Doradca restrukturyzacyjny

Autor artykułu:

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeden z autorów bloga upadlosc-kancelaria.pl.

Potrzebujesz pomocy?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami pod numerem 58 380 26 56 lub kliknij w zakładkę "kontakt"!