Stare długi są zmorą większości dłużników, a brak dokumentów często powoduje trudności w przygotowaniu sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na szczęście dla wielu dłużników, którzy niekoniecznie zachowali dokumentację kierowaną do nich od wierzycieli lub z sądów, istnieje szereg sposobów, aby zgromadzić niezbędny materiał dowodowy i ustalić gdzie obecnie znajdują się stare długi.

Weryfikacja posiadanej dokumentacji, a stare długi

Podstawową kwestią powinna być weryfikacja posiadanej dokumentacji. Nawet niepełna dokumentacja często pozwala na ustalenie aktualnego salda zadłużenia, a także samego wierzyciela. Ci przecież często zmieniają się z uwagi na liczne cesje wierzytelności.

Co należy zrobić, gdy dłużnik posiada "jakieś" dokumenty? Najwłaściwszym sposobem będzie skierowanie pism z zapytaniem do znanych dłużnikowi podmiotów (firm windykacyjnych, komorników, czy funduszy sekurytyzacyjnych). Zapytanie powinno dotyczyć:

  • wysokości aktualnego salda zadłużenia;
  • czy w sprawie został wydany nakaz zapłaty;
  • czy jest obecnie prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W informacji zwrotnej można uzyskać niekiedy informację, iż odbiorca pierwotnego pisma nie pełni już roli wierzyciela, a sama wierzytelność została sprzedana do firmy X. W ten sposób uzyskujemy już kolejny ślad gdzie należy skierować następne zapytanie.

Kontakt z bankami i parabankami

Będąc dłużnikiem nie sposób zapomnieć kto pożyczał pieniądze. Mając świadomość tego, że kilka lat temu zaciągało się kredyt w konkretnym banku można spróbować powziąć jakiekolwiek informacje drogą telefoniczną lub listowną. O ile banki odpowiadają na tego typu zapytania, o tyle z parabankami bywa różnie.

Niemniej, próba kontaktu telefonicznego z wierzycielem często jest dużo sprawniejsza niż wysłanie pisma i oczekiwanie na odpowiedź.

Sprawdź jak przebiega upadłość konsumencka!

Stare długi, a działalność gospodarcza

Kompletowanie dokumentów może być nieco bardziej skomplikowane, gdy dłużnik prowadził niegdyś działalność gospodarczą. Wynika to bowiem z faktu, że zaległości mogą wynikać z niegdyś nieopłaconych faktur.

Celem weryfikacji tego typu zadłużenia warto skierować zapytania do sądów, które potencjalnie mogły wydawać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Z uwagi na łatwość procedowania w ramach elektronicznego postępowania upominawczego obowiązkowym punktem weryfikacji powinien być Sąd Rejonowy w Lublinie, który odpowiada za nadzór nad pozwami składanymi w ramach EPU. Dodatkowo, warto skierować pisma do sądów znajdujących się w obrębie miejsca uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapytanie winno dotyczyć tego, czy przed konkretnym sądem było prowadzone jakiekolwiek postępowanie o zapłatę. Jeśli było, to należałoby wnioskować o wydanie odpisu wyroku kończącego daną sprawę.

Bazy dłużników - BIK, BIG, Erif i KRD

Kolejnym, obowiązkowym (!), elementem mającym znaczenie w kontekście ustalenia aktualnych długów jest weryfikacja osoby dłużnika w bazach. Baz dłużników jest wiele, natomiast cztery wyżej wymienione są najbardziej popularnymi.

Raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK) zawiera kompletną historię kredytową dłużnika. Wszystkie banki są zobowiązane do zamieszczania tam wpisów w przypadku, gdy dłużnikowi zostanie udzielone jakiekolwiek finansowanie. Co istotne, do BIKu często są również wpisywane wierzytelności powstałe względem tzw. "chwilówek".

Biuro Informacji Gospodarczej to baza dłużników, która gromadzi zobowiązania powstające między przedsiębiorcami.

Erif i KRD powinny zatem stanowić uzupełnienie, ponieważ często zamieszczane są tam wpisy mające związek z np. nieopłaconymi rachunkami, czy zobowiązaniami zakupionymi przez kolejny już fundusz sekurytyzacyjny.

Podsumowanie

Stare długi wiążą się z większym nakładem pracy samego dłużnika w kontekście zebrania stosownej dokumentacji do sprawy. Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Z pewnością! Nasza kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu odpowiednich informacji i dokumentów celem rzetelnego i pełnego przygotowania sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawdź jak pomagamy w nowej upadłości konsumenckiej!

Filip Kozik2

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Kontakt z kancelarią: