Upadłość konsumencka i brak majątku

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej względem majątku dłużnika.

Masa upadłości

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że majątek upadłego staje się masą upadłości, która docelowo służy zaspokojeniu wierzycieli. Upadły traci możliwość samodzielnego rozporządzania mieniem, a prawo to przysługuje syndykowi. Tym samym, czynności dotyczące np. mieszkania, a polegające na jego spieniężeniu będą nieważne.

Upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także dokumenty, które owego majątku dotyczą. W toku postępowania obowiązany jest on udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Co wchodzi do masy upadłości ?

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego.

Należy zatem przyjąć, że posiadane w dniu ogłoszenia upadłości mieszkanie, czy środki zgromadzone na rachunkach bankowych zostaną zajęte przez syndyka.

W skład masy upadłości wchodzi wszystko co ma charakter majątkowy i może posłużyć zaspokojeniu wierzycieli niezależnie od podstawy nabycia. Dlatego też, jeżeli upadły w toku postępowania upadłościowego np. odziedziczy, czy otrzyma w formie darowizny nieruchomość, to musi się liczyć z włączeniem tego mienia do masy upadłości.

Reasumując, masę upadłości stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe (np. udziały w spółce), a także prawa niezbywalne, o ile wiążą się one z jakąkolwiek korzyścią majątkową (np. użytkowanie).

Jeżeli powstają wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, to rozstrzyga je sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

Jaki majątek nie wchodzi do masy upadłości ?

Czego nie może zająć syndyk

Do masy upadłości nie wchodzi i nie podlega zajęciu przez syndyka:

 • majątek osobisty współmałżonka. Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości;
 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Przyjmuje się, że jest to kwota stanowiąca połowę wynagrodzenia upadłego, nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.
 • mienie, które jest wyłączone od egzekucji według kodeksu postępowania cywilnego, tj.:
  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
  • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne;
  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
 • ponadto, do masy upadłości nie zalicza się:
  • sum i świadczeń w naturze wyasygnowanych na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
  • sum przyznanych przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
  • świadczeń z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów  i Sprawiedliwości.

Jesteś dłużnikiem i szukasz pomocy?

Sprawdź jak pomagamy lub zadzwoń: 58 380 26 56!

Masa upadłości w upadłości konsumenckiej.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę charakter postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, upadły nie jest pozostawiony na pastwę losu i syndyka.

Mimo utraty posiadanego majątku, może liczyć na pewną ochronę w toku całej procedury. Należy tu wymienić m.in.

 • przyznanie środków na inny lokal mieszkalny w przypadku spieniężenia nieruchomości;
 • wynagrodzenie wolne od zajęcia na tych samych zasadach co w postępowaniu egzekucyjnym;
 • brak możliwości prowadzenia windykacji, czy postępowania komorniczego przez wierzycieli.

Co więcej, jeżeli dłużnik nie zdecyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to posiadany majątek również może utracić na skutek działań komornika. W takiej sytuacji nie może jednak liczyć na oddłużenie, które w toku postępowania egzekucyjnego nie następuje.

Filip Kozik

Autor artykułu:

Filip Kozik – syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizujący się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!