Wniosek wierzyciela o upadłość dłużnika
Wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość wobec swojego dłużnika, który był przedsiębiorcą.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik

lub każdy z jego wierzycieli osobistych

Oprócz samego dłużnika, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość jest również jego wierzyciel.

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Warto podkreślić, że wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, a zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej to dwie odmienne kwestie. W kontekście ewentualnego wniosku o upadłość złożonego przez wierzyciela istotny jest moment wykreślenia z rejestru, nawet jeśli dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej kilka lat wcześniej.

Roczny termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z inicjatywy wierzyciela zaczyna biec od wydania ostatecznej decyzji o wykreślenie z rejestru.

Upadłość na wniosek wierzyciela, a dłużnika – różnice

Postępowanie upadłościowe wszczęte na wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela toczy się według przepisów regulujących postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) z tą różnicą, że nie występuje możliwość ustalenia planu spłaty i oddłużenia, jeżeli:

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku, ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli (w toku postępowania upadłościowego) uchylono z uwagi na uchybienia obowiązkom upadłego; dłużnik nie dopełnił obowiązku złożenia wniosku o upadłość w terminie; czynność prawna dokonana przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli została stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Ku przypomnieniu, jeżeli wnioskodawcą jest sam dłużnik, to może on liczyć na plan spłaty wierzycieli i w konsekwencji – oddłużenie względem długów niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego.

Istotnym rozróżnieniem jest również element dotyczący przeznaczenia kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego w przypadku utraty nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej.

Przypominamy, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, który następnie utracił nieruchomość, w której zamieszkiwał, to może się starać o przeznaczenie odpowiednich środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do trzech lat.

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, dłużnik traci możliwość uzyskania tychże środków, jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej, a sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

Wierzyciel, który zechce składać wniosek o upadłość swojego dłużnika powinien swoją wierzytelność uprawdopodobnić. W innym przypadku, sąd zwróci wniosek bez jego merytorycznego rozpatrzenia.

Więcej na temat niewypłacalności, a zobowiązań spornych.

Ogłoszenie upadłości jest dla Ciebie ratunkiem?

Skontaktuj się z nami, a postaramy Ci się pomóc!

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment