Restrukturyzacja firmy
Restrukturyzacja firmy polega na podjęciu odpowiednich działań prawno-ekonomicznych w celu uniknięcia upadłości.

Restrukturyzacja firmy.

Czyli jak uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne jest stosunkowo nowym aktem prawnym, który wszedł do obowiązujących regulacji (1 stycznia 2016 roku). Udostępnia „narzędzia” ekonomiczno-prawne, które pozwalają zarządzać ewentualnym ryzykiem finansowym, czy też pomagają wyjść z już zaistniałej i trudnej sytuacji majątkowej.

Docelowo, celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenia działań sanacyjnych.

Dla kogo jest restrukturyzacja ?

Dłużnikiem, który może skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego są przedsiębiorcy. Forma prawna prowadzenia firmy nie ma znaczenia – podmiotem restrukturyzacji może być niewielka, jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG, jak i duża spółka podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunkiem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest to, aby przedsiębiorca był niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.

Jak przeprowadzić restrukturyzację ?

Restrukturyzację przeprowadza się za pomocą czterech postępowań – jednego przedsądowego i trzech sądowych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacja przedsądowa

Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane dla przedsiębiorców będących w stanie we własnym zakresie zbierać głosy wierzycieli, którzy opowiedzą się za zawarciem układu. Rekomendowane dłużnikom w początkowej fazie kryzysu finansowego.

Przyspieszone postępowanie układowe.

Restrukturyzacja sądowa

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców we wstępnej fazie kryzysu finansowego, gdy zaczynają się pierwsze postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

Postępowanie układowe.

Restrukturyzacja sądowa

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli.

Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Dla dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Postępowanie sanacyjne.

Restrukturyzacja sądowa

Przez działania sanacyjne rozumie się czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Z reguły korzystają z niego przedsiębiorcy będący w poważnym kryzysie finansowym.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment