Postępowanie upadłościowe, które prowadzi do oddłużenia osoby fizycznej należy przedstawić w następujący sposób:

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

I etap postępowania upadłościowego

Wstępna procedura, która polega na złożeniu wniosku o upadłość konsumencką oraz rozpatrzeniu go przez sąd pod kątem spełnionych przesłanek przez dłużnika. Wniosek o upadłość jest weryfikowany na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) i sąd ma następujące możliwości:

  • może oddalić wniosek;
  • może wezwać dłużnika do przesłania dodatkowych dokumentów w określonym terminie pod rygorem zwrotu po to, by później wniosek oddalić lub wezwać do osobistego wstawiennictwa na rozprawę lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe;
  • może wezwać dłużnika do osobistego wstawiennictwa w celu wysłuchania go i później wniosek oddalić lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe;
  • może ogłosić postępowanie upadłościowego właściwe bez wcześniejszego wstawiennictwa dłużnika w sądzie.

Postępowanie upadłościowe właściwe.

II etap postępowania upadłościowego

Po wydaniu postanowienia o upadłości przez sąd, zostają powołani sędzia-komisarz oraz syndyk, którzy docelowo prowadzą dalszą procedurę. Celem syndyka jest spieniężenie posiadanego przez upadłego majątku i przekazanie środków wierzycielom. Jeżeli upadły nie posiada żadnego majątku, to etap ten zostaje pominięty i dochodzi do zatwierdzenia listy wierzycieli. Następnie dochodzi do wydania postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Plan spłaty wierzycieli.

III etap postępowania upadłościowego

Zaraz po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, sąd ustala plan spłaty. Plan spłaty zostaje powołany na maksymalnie trzy lata i w jego ramach upadły przekazuje określoną kwotę każdego miesiąca na poczet wierzycieli. Należy dodać, że w ciągu tych trzech lat upadły nie spłaci pozostałego zadłużenia w całości, a jedynie niewielką jego część. Plan spłaty wierzycieli należy bowiem traktować jako formę „pokuty”. Jeżeli upadły nie ma realnych szans na wykonanie planu spłaty, to etap ten zostaje pominięty.

Oddłużenie. Ostatni etap postępowania upadłościowego

Do oddłużenia dochodzi, gdy upadły wywiązał się z ciążących na nim obowiązków, a w szczególności:

  • wykonał plan spłaty do końca, lub
  • sąd pominął etap planu spłaty z uwagi na brak realnych szans na jego wykonanie przez upadłego, lub
  • sąd uchylił plan spłaty, ponieważ jego wykonanie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od upadłego.

Do oddłużenia dochodzi wraz z wydaniem postanowienia przez sąd o umorzeniu pozostałych zobowiązań.